شرح مختصر بيماري

 
نماهاي باليني

  
نماهاي راديو گرافيك
 
يافته هاي لابراتوری

تشخيص افتراقي

اتيولوژي

بافت منشا

نماهاي هيستولوژيك

روندپاتولوژيك عمده

درمان

داروها

رژيم غذايي

توصيه هاي خاص

جراحي

پيش آگهي


Tags: 
تعداد نمایش ها: 2774

بازگشت به فهرست