مکانیزم اثر:
فارماکونتیک: 90 ـ 75 درصد دارو از راه‌خوراکی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از 2 ـ 1ساعت‌ غلظت‌ سرمی‌ دارو به‌ اوج‌ می‌رسد.نیمه‌ عمر دارو 1 ساعت‌ است‌ که‌ درصورت‌ عیب‌ کار کلیه‌ ممکن‌ است‌ تا 12ساعت‌ افزایش‌ یابد. 70 ـ 65 درصد داروبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ از راه‌ کلیه‌ دفع‌می‌شود.
مواردمصرف:
این‌ دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاک‌ مصرف‌ می‌شود. به‌ علاوه‌، این‌دارو در درمان‌ تب‌ تیفوئیدی‌ و نیز درپیشگیری‌ از عفونت‌ دندانی‌ مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ این‌ دارو 250میلی‌گرم‌ هر 8 ساعت‌ می‌باشد که‌ درعفونتهای‌ شدید این‌ مقدار دو برابرمی‌شود. در درمان‌ عفونتهای‌ چرکزای‌شدید یا عود کننده‌ تنفسی‌، این‌ دارو به‌مقدار 3 گرم‌ هر 12 ساعت‌ مصرف‌می‌شود. در درمانهای‌ کوتاه‌ مدت‌ برای‌آبسه‌ دندان‌ 3 گرم‌ مصرف‌ می‌شود که‌ درصورت‌ نیاز 8 ساعت‌ بعد تکرار می‌شود.برای‌ درمان‌ عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، مقدارمصرف‌ آموکسی‌سیلین‌ 3 گرم‌ است‌ که‌ درصورت‌ نیاز 12 ـ 10 ساعت‌ بعد تکرارمی‌شود. در درمان‌ سوزاک‌ مقدار مصرف‌این‌ دارو 3 گرم‌ در یک‌ نوبت‌ همراه‌ با یک‌گرم‌ پروبنسید می‌باشد.
کودکان‌: مقدار مصرف‌ این‌ دارو درکودکان‌ با سن‌ تا 10 سال‌ 125 میلی‌گرم‌
هر 8 ساعت‌ می‌باشد که‌ در عفونتهای‌شدید تا دو برابر افزایش‌ می‌یابد. این‌ دارودر درمان‌ عفونت‌ گوش‌ میانی‌ در کودکان‌با سن‌ 10 ـ 3 سال‌ به‌ مقدار 750 میلی‌گرم‌دو بار در روز برای‌ 2 روز مصرف‌می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:در پری کرونایتیس شدید اگر بیمار دارای تریسموس . تورم مشخص د هانی .افزایش درجه حرارت بدن و لنفادنوپاتی باشد درمان ۳ گرم آموکسی سیلین خوراکی در ابتدا و پس از ۸ ساعت درمان با ۲۵۰ نا ۵۰۰ میلی گرمی ادامه می یابد.
ولی در درمان پری کرونایتیس متوسط درمان پیشنهادی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین است یا مترونیدازول
در پریودنتیت قبل از بلوغ که تخریب سریع استخوان در اطراف دندان های شیری مطرح است و معمولا زمینه ژنتیکی نیز دارد علاوه بر رعایت بهداشت از سوی بیمار و جرم گیری دوز ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی گرمی آموکسی سیلین ۳ بار در روز به مدت ۱ هفته پیشنهاد میگردد نکته قابل توجه اثر بیشتر تترا سایکلین است اما به علت سن کودک و اثرات سوء بر روی دندان ها تجویز نمی گردد.
در آبسه های حاد پری آپیکال علاوه بر درناژ از راه کانال یا در آبسه هاس پریو دنتال حاد علاوه بر درناژ از طریق برش سالکوس اگر بیمار تب داشته باشد باید آنتی بیوتیک دریافت کند که داروی انتخابی پنی سیلین استولی میتوانیم از آموکسی سیلین نیز استفاده کنیم در صورتی که بوی شدید عفونت وجود داشته باشد و ما به باکتری های بی هوازی مشکوک باشیم که درمان پیشنهادی آموکسی سیلین همراه با مترونیدازول به میزان ۴۰۰ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز به مدت ۵ روز است.
نکته:غالبآ در آبسه های حاد پری آپیکال مخلوطی از میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی مطرح است.
در آبسه های پریودنتال مزمن که عمومآ با سینوس همراه بوده و دندان نیز وایتال است و در رادیوگرافی تحلیل کرست آلوئول را دارد علاوه بر درناژ و دبریدمان پاکت آموکسی سیلین به مدت ۵ روز ۲۵۰ یا ۵۰۰ میلی گرم تجویز می گردد.
در درمان استئومیلیت علاوه بر خارج کردن سکستر و استخوان نکروتیک آموکسی سیلین همراه با یک آنتی بیوتیک مقاوم به پنی سیلیاز مثل کلوگزاسیلین تجویز می شود.( بزرگسالان ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین هر ۸ ساعت + ۲۵۰ میلی گرم کلوگزاسیلینهر ۶ ساعت و در کودکان ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم در دوز های ۸ ساعتی آموکسی سیلین + ۵۰ تا ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم کلوگزاسیلین هر ۶ ساعت به مدت ۲ هفته یا بیشتر)
سلولیت بیشتر  در کف دهان توسعه می یابد و اغلب از عفونت اترپتو کوکی به وجود می آید و با چرک زیادی نیست ولی اگر چرک زیاد باشد نشان دهنده عفونت استافیلوکوکی است و اغلب همراه با یک بی هوازی مثل گونه ای از باکتروئید است اگر چرک باشد باید درناژ صورت گیرد و درمان اولیه با استفاده از آموکسی سیلین داخل وریدی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرمی هر ۸ ساعت ۱ بار و آموکسی سیلین خوراکی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرمی هر ۸ ساعت ادامه یابد اگر مشکوک به عفونت باکتروئید بودیم( بعد از تشخیص آزمایشگاه) مترونیدازول وریدی ۵۰۰ میلی گرمی ۲ بار در روز داروی انتخابی خواهد بود و اگر عامل استافیلوکوک های مولد پنی سیلیناز باشد از کلوگزاسیلیناستفاده می کنیم.
درمان آنژین لدویک انفوزیون داخل وریدی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرمی آموکسی سیلین و ۵۰۰ میلی گرمی مترونیدازول هر ۸ ساعت ۱ بار است.در صورت حساسیت بیمار به پنی سیلین ها از کلیندا مایسین وریدی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت ۱ باز استفاده می کنیم.
نکته:اریترو مایسین ممکن است تجویز بشود ولی این دارو بایستی به صورت انفوزیون وریدی آهسته تزریق شود.
برای جذب بهتر آموکسی سیلین داروباید که با معده خالی مصرف شود (جذب حداکثر) اما تاثیر چندانی در جذب دارو ندارد.
آموکسی سیلین در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه باید با احتیاط تجویز شود و مصرف آن در بیماران با نارسایی متوسط تا شدید کلیه کاهش یابد.
آموکسی سیلین از راه خوراکی غلظت خونی ۲ برابر آمپی سیلین دارد.
مصرف آموکسی سیلین در بیماران مبتلا به مونو نوکلئوز عفونی بایستی با احتیاط باشد چون موجب بثورات پوستی می شود.
پایداری سوسپانسیون آموکسی سیلین بعد از تهیه مت ۷ روز در دمای خانه و ۱۴ روز در یخچال است.
مصرف آموکسی سیلین در بیمارانی که به پنی سیلین یا سفالوسپورین حساسیت مفرط دارند ممنوع است.
آموکسی سیلین به راحتی در شیر مادر ترشح می شود و بی ضرری آن در زمان شیر دهی ثابت نشده لذا قطع شیردهی و تغییر رژیم غذایی کودک در دوره درمانی توصیه می شود.
در بارداری این دارو جز رده B محسوب می شود.
اگر آموکسی سیلین با آنتب بیوتیک های باکتریو استاتیک مثل تتراسایکلین.اریترو مایسین.لینکومایسین مصرف شود اثر ضد میکروبی آن کاهش می یابد.
آموکسی سیلین ممکن است کمتر از سایر هم خانواده پنی سیلین مثل آمپی سیلین سبب بروز اسهال شود بنابراین در بیماران با تجربه بروز اسهال پس از مصرف پنی سیلین امتخابی خوب است.

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژیک‌ به‌ پنی‌سیلین‌ها نبایدمصرف‌ شود.

هشدار:در بیماران‌ مبتلا به‌  عیب‌ کارکلیه‌، در بیماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمی‌ لنفاتیک‌ مزمن‌ و سابقه‌ بیماریهای‌گوارشی‌ بویژه‌ کولیت‌ وابسته‌ به‌آنتی‌بیوتیک‌ باید با احتیاط فراوان‌ تجویزشود.
موارداحتیاط: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژیک‌ به‌ پنی‌سیلین‌ها نبایدمصرف‌ شود.
تداخلات داروئی:
مصرف‌ همزمان‌آموکسی‌سیلین‌ با داروهای‌ خوراکی‌جلوگیری‌ کننده‌ از بارداری‌ حاوی‌استروژن‌ ممکن‌ است‌ اثر این‌ داروها را کاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداری‌ ناخواسته‌ شود. مصرف‌ همزمان‌پنی‌سیلین‌ها با متوترکسات‌ منجربه‌ کاهش‌ کلیرانس‌ متوترکسات‌ و در نتیجه‌ مسمومیت‌ با این‌ دارو می‌شود.
عوارض جانبی: واکنش‌های‌ حساسیتی‌شامل‌ کهیر، تب‌، درد مفاصل‌، آنژیوادم‌،شوک‌ آنافیلاکتیک‌ در بیمارانی‌ که‌ دچارحساسیت‌ مفرط می‌شوند، با مصرف‌ این‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:
1 ـ آموکسی‌سیلین‌ را می‌توان‌ با معده‌ خالی‌ یا پر مصرف‌کرد.
2 ـ در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نیازی‌نیست‌، مگر اینکه‌ عیب‌ کار کلیه‌ شدید باشد.
3 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت‌با پزشک‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروی‌ ضداسهال‌ باید خودداری‌ کرد.
4 ـ در هنگام‌ مصرف‌ آموکسی‌ سیلین‌ ازسایر روشهای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ نیزباید استفاده‌ نمود.
5 ـ در صورتی‌ که‌ یک‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بیادآوردن‌ آن‌نوبت‌ باید مصرف‌ شود، ولی‌ اگر تقریبŠزمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدی‌ فرا رسیده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداری‌ کرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدی‌ نیز نباید دو برابرگردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها
:Amoxicot,Amoxil Pediatric Drops,Biomox,Moxilin,Polymox,Senox

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 147728
Brand Names: 
Amoxil
Larotid
Trimox
Wymox
Amoxicillin
سایرموارد:درجدول
دسته دارویی: 
ضدباکتری

بازگشت به فهرست