مکانیزم اثر: دبوتامین‌ دارای‌ اثراینوتروپیک‌ مستقیم‌ است‌ و با تحریک‌مستقیم‌ گیرنده‌های‌ بتا ـ یک‌ قلب‌، قدرت‌انقباضی‌ عضله‌ قلب‌ و حجم‌ ضربه‌ای‌ آن‌ راافزایش‌ می‌دهد و در نتیجه‌ باعث‌ افزایش‌برون‌ ده‌ قلب‌ می‌شود. دوبوتامین‌ فشارزیاد ناشی‌ از پرشدن‌ بطن‌ را کاهش‌ می‌دهد(کاهش‌ پیش‌بار) و هدایت‌ گره‌ دهلیزی‌بطنی‌ را تسهیل‌ می‌نماید. افزایش‌ برون‌ ده‌قلب‌ ناشی‌ از این‌ دارو، بیش‌ از اثرات‌دوپامینرژیک‌ آن‌ سبب‌ بهبود جریان‌ خون‌کلیوی‌ و میزان‌ دفع‌ ادرار می‌شود.
فارماکونتیک: متابولیسم‌ این‌ دارو کبدی‌است‌ و به‌ترکیبات‌ غیرفعال‌ تبدیل‌ می‌شود.نیمه‌ عمر دارو تقریباً 2 دقیقه‌ است‌. اثردارو پس‌ از 2ـ1 دقیقه‌ شروع‌ می‌شود. اگرسرعت‌ انفوزیون‌ آهسته‌ باشد، زمان‌شروع‌ اثرممکن‌ است‌ تا 10 دقیقه‌ افزایش‌یابد. طول‌ اثر دارو چند دقیقه‌ و دفع‌ آن‌عمدتاً از طریق‌ کلیه‌ و به‌صورت‌ متابولیت‌است‌.
مواردمصرف: دوبوتامین‌ به‌صورت‌تزریقی‌ به‌عنوان‌ یک‌ داروی‌ اینوتروپیک‌ درسکته‌ قلبی‌، جراحی‌ قلب‌، آسیبهای‌ عضله‌قلب‌، شوک‌ سپتیک‌ و کاردیوژنیک‌ مصرف‌می‌شود
مقدارمصرف: مقدار mcg/kg/min 15ـ 2/5انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در بیماران‌مبتلا به‌تنگی‌ ایدیوپاتیک‌ هیپرتروفیک‌زیرآئورتی‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ این‌ دارو در صورت‌ وجودکمی‌ حجم‌ خون‌ یا سکته‌ قلبی‌ باید بااحتیاطمصرف‌ شود.
2 ـ سرعت‌ انفوزیون‌ و طول‌ درمان‌به‌پاسخ‌ بیمار بستگی‌ دارد. این‌ پاسخ‌باسرعت‌ ضربان‌ قلب‌، وجود فعالیت‌نابجای‌ قلبی‌، فشارخون‌، جریان‌ ادرار و درصورت‌ امکان‌، اندازه‌گیری‌ فشار وریدی‌مرکزی‌ یا فشار گوه‌ای‌ و برون‌ ده‌ قلب‌تعیین‌ می‌شود.
 موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: تاکی‌ کاردی‌ و افزایش‌ قابل‌ملاحظه‌ در فشار خون‌ سیستولی‌بامصرف‌ مقادیر بیش‌ از حد دارو گزارش‌شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه: 1 ـ انفوزیون‌ دوبوتامین‌همزمان‌ با هپارین‌ و هیدروکورتیزون‌،سفازولین‌، سفالوتین‌ و پنی‌سیلین‌ از یک‌لوله‌ انفوزیون‌ توصیه‌ نمی‌شود.
2 ـ دوبوتامین‌ با محلولهای‌ قلیایی‌ مانندبی‌کربنات‌ سدیم‌، ناسازگاری‌ دارد.
3 ـ تغییررنگ‌ محلول‌ به‌رنگ‌ صورتی‌به‌علت‌ اکسیداسیون‌ جزئی‌ است‌. باوجوداین‌، اگر دارو در طول‌ مدت‌ توصیه‌ شده‌مصرف‌ شود، از قدرت‌ آن‌ کاسته‌نمی‌شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 6956
Brand Names: 
Dextrose-Dobutamine
Dobutamine Hydrochloride
Dobutrex
دسته دارویی: 
.

بازگشت به فهرست