مکانیزم اثر: این‌ دارو هیدرولیز شدن‌استیل‌ کولین‌ به‌وسیله‌ استیل‌ کولین‌ استرازجلوگیری‌ می‌کند و در نتیجه‌ انتقال‌تکانه‌های‌ عصبی‌ از محل‌ اتصال‌ عصب‌ ـعضله‌ را تسهیل‌ می‌نماید. این‌ دارو همچنین‌با افزایش‌ تحریک‌ و تنوس‌ عضلات‌ معده‌،کاهش‌ انقباض‌ معده‌ بعد از عمل‌ جراحی‌ رابرطرف‌ می‌کند.
فارماکونتیک:  نئوستیگمین‌ پس‌ از تزریق‌عضلانی‌ سریعاً جذب‌ می‌شود. در پلاسماو کبد متابولیزه‌ می‌شود و دفع‌ آن‌ کلیوی‌می‌باشد.
مواردمصرف: نئوستیگمین‌ در درمان‌ضعف‌ عضلانی‌ ناشی‌ از بیماری‌میاستنی‌گراو، احتباس‌ غیر انسدادی‌ ادراربعد از عمل‌ جراحی‌ و به‌عنوان‌ پادزهرداروهای‌ مسدد عصبی‌ ـ عضلانی‌غیردپولاریزان‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف:
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  1 ـ در صورت‌ وجود انسدادمکانیکی‌ روده‌ یا مجاری‌ ادرار بااحتیاطفراوان‌ تجویز شوند.
2 ـ در مصرف‌ این‌ دارو پس‌ از جراحی‌ بایداحتیاط کرد زیرا ممکن‌ است‌ مشکلات‌تنفسی‌ ناشی‌ از درد پس‌ از عمل‌ جراحی‌،تسکین‌، احتباس‌ ترشحات‌ یا آتلکتازی‌ راتشدید کند.
3 ـ در موارد زیر با احتیاط مصرف‌ شود:
آسم‌، برادیکاردی‌، انفارکتوس‌ اخیرمیوکارد، پارکینسیون‌، قطع‌ عصب‌ واگ‌،زخم‌ معده‌، ناراحتی‌ کلیه‌
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی: اثر انسداد عصبی‌ ـعضلانی‌ ناشی‌ از آمینوگلیکوزیدهای‌سیستمیک‌، داروهای‌ بیهوش‌کننده‌استنشاقی‌ هیدروکربنه‌، بیحس‌ کننده‌های‌موضعی‌ تزریقی‌ و کلیندامایسین‌ را تشدیدمی‌کند. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ باسایر مهارکننده‌های‌ کولین‌ استراز ممکن‌است‌ منجر به‌مسمومیت‌ اضافی‌ گردد.ممکن‌ است‌ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌مسدد عصبی‌ ـ عضلانی‌ دپولاریزان‌ مانندسوکسینیل‌ کولین‌ اثر آنها کاهش‌ یابد. درصورت‌ همزمان‌ پروکائین‌ آمیدیا کینیدین‌با این‌ دارو فعالیت‌ انسداد عصبی‌ ـعضلانی‌ و یا اثر ثانویه‌ ضدموسکارینی‌این‌ دو دارو ممکن‌ است‌ اثر ضدمیاستنی‌گراو نئوستیگمین‌ را خنثی‌ کند.
عوارض جانبی:  از عوارض‌ شایع‌ این‌ دارومی‌توان‌ از اسهال‌، تهوع‌ یا استفراغ‌، کرامپ‌یا درد معده‌، افزایش‌ غیرعادی‌ تعریق‌ وافزایش‌ غیرعادی‌ ترشح‌ بزاق‌ نام‌ برد.
نکات قابل توصیه: مصرف‌ این‌ دارو با غذایا شیر احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبی‌ راکاهش‌ می‌دهد.
مقدار مصرف‌:
بزرگسالان‌: برای‌ جلوگیری‌ از احتباس‌ادرار یا کاهش‌ انقباض‌ معدی‌ ـ روده‌ای‌ پس‌از جراحی‌ مقدار 0/25 میلی‌گرم‌ بلافاصله‌پس‌ از پایان‌ عمل‌ به‌صورت‌ عضلانی‌ یازیرجلدی‌ تزریق‌ و این‌ مقدار هر 6ـ4 ساعت‌به‌مدت‌ 2 یا 3 روز تکرار می‌شود. برای‌درمان‌ احتباس‌ ادرار، مقدار 0/5میلی‌گرم‌تزریق‌ عضلانی‌ یا زیرجلدی‌ می‌شود و این‌مقدار هر سه‌ ساعت‌ برای‌ حداقل‌ پنج‌ نوبت‌پس‌ از خالی‌ شدن‌ مثانه‌، تکرار گردد.
کودکان‌: به‌عنوان‌ پادزهر داروهای‌ شبه‌کورار مقدار mg/kg 0/04 همراه‌ باmg/kg 0/02 آتروپین‌ تزریق‌ وریدی‌می‌گردد.

مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5912

بازگشت به فهرست