مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف:  این‌ دارو در درمان‌عفونت های‌ جدی‌ ناشی‌ از باكتری‌های‌ گرم‌منفی‌ مقاوم‌ به‌ جنتامایسین‌ مصرف‌می‌شود. برتری‌ این‌ دارو نسبت‌ به‌جنتامایسین‌ در مقاومت‌ این‌ آنتی‌بیوتیکدر برابر اغلب‌ آنزیم‌های‌ باكتریایی‌ تخریب‌كننده‌ آمینوگلیكوزیدهاست‌.
مقدارمصرف:
بزرگسالان‌:
مقدار 5mg/kg هر 8 ساعت‌ یا 7/5mg/kg هر12 ساعت‌ به‌ مدت‌ 10 ـ 7 روز از راه‌عضلانی‌ یا انفوزیون‌ آهسته‌ وریدی‌،تزریق‌ می‌شود. در عفونتهای‌ باكتریایی‌ساده‌ مجاری‌ ادراری‌، 250 میلی‌ گرم‌ هر12 ساعت‌ از راه‌ عضلانی‌ یا انفوزیون‌وریدی‌ مصرف‌ می‌شود.
كودكان‌:
در نوزادان‌ نارس‌، ابتدا 10mg/kg و سپس‌7/5mg/kg هر 24 ـ 18 ساعت‌ به‌ مدت‌
10 ـ 7 و روز در نوزادان‌، 10mg/kg وسپس‌ 7/5mg/kg هر 12 ساعت‌ به‌ مدت‌ 10ـ 7 روز تزریق‌ عضلانی‌ یا انفوزیون‌وریدی‌ می‌گردد.
موارد منع‌ مصرف‌: نباید درصورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ میاستنی‌ گراو مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  فاصله‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌ دارودر بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ كار كلیه‌ بایدافزایش‌ یابد
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ آمینوگلیكوزیدها باسفالوسپورین‌ها (به‌ویژه‌ سفالوتین‌)،آمفوتریسین‌، سیكلوسپورین‌ و داروهای‌سیتوتوكسیک، خطر بروز مسمومیت‌كلیوی‌ (و احتمالا مسمومیت‌ گوشی‌)افزایش‌ می‌یابد. مصرف‌ همزمان‌آمینوگلیكوزیدها با وانكومایسین‌ خطربروز مسمومیت‌ گوشی‌ و كلیوی‌ را افزایش‌می‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ آمینوگلیكوزیدهابا نئوستیگمین‌ و پیریدوستیگمین‌، اثر این‌داروهای‌ كولینرژیک را كاهش‌ می‌دهد.مصرف‌ همزمان‌ آمینوگلیكوزیدها باداروهای‌ مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممكن‌ است‌موجب‌ ضعف‌ بیشتر عضلات‌ اسكلتی‌،ضعف‌ تنفس‌ و حتی‌ آپنه‌ شود. خطر بروزمسمومیت‌ گوشی‌ در صورت‌ مصرف‌آمینوگلیكوزیدها با داروهای‌ مدر گروه‌لوپ‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌ یابد. از مصرف‌همزمان‌ دو یا چند آمینوگلیكوزید با یكدیگرو مصرف‌ همزمان‌ این‌ داروها باكاپرئومایسین‌ باید خودداری‌ كرد، زیراخطر بروز مسمومیت‌ گوشی‌ و كلیوی‌ وانسداد عصب‌ ـ عضله‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌یابد.
عوارض جانبی: آسیب‌ بخش‌ حلزونی‌ گوش‌،مسمومیت‌ برگشت‌پذیر كلیه‌، بندرت‌ كاهش‌منیزیم‌ خون‌ به‌ویژه‌ در مصرف‌ طولانی‌مدت‌ و كولیت‌ پسودوممبران‌ از عوارض‌احتمالی‌ این‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه: 1 ـ از آنجا كه‌ دفع‌آمینوگلیكوزیدها عمدتاً كلیوی‌ است‌ وغلظت‌ این‌ داروها در ادرار زیاد خواهد بود،بیمار باید به‌ اندازه‌ كافی‌ آب‌ یا مایعات‌مصرف‌ كند تا غلظت‌ زیاد دارو موجب‌آسیب‌ به‌ مجاری‌ ادراری‌ نشود.
2 ـ از آنجا كه‌ احتمال‌ تشكیل‌ كمپلكس‌ بین‌آمیكاسین‌ و سایر داروها وجود دارد،مخلوط كردن‌ این‌ دارو با سایر داروها دریک محلول‌ توصیه‌ نمی‌شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 8256
Brand Names: 
Amikacin Sulfate
Amikacin Sulfate-Sodium Chloride
Amikin
Amikin Pediatric

بازگشت به فهرست