مکانیزم اثر:  یکی‌ از متابولیتهای‌سیکلوفسفامید همانند داروهای‌ آلکلیه‌کننده‌ عمل‌ می‌کند. اثر سلول‌کش‌ آن‌ عمدتاًناشی‌ از ایجاد اتصال‌ بین‌ دو رشته‌مولکولی‌ DNA و نیز RNA و همچنین‌ مهارساخت‌ پروتئین‌ است‌.
فارماکوکینتیک‌: سیکلوفسفامید بخوبی‌ ازدستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ می‌گردد. به‌ مقدارمحدودی‌ از سد خونی‌، مغزی‌ عبور می‌کند.متابولیسم‌ آن‌ کبدی‌ است‌ و پس‌ از آن‌ به‌متابولیت‌های‌ فعال‌ تبدیل‌ و نهایتاً از طریق‌کلیه‌ دفع‌ می‌گردد.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: سیکلوفسفامید در درمان‌لوسمی‌ لنفوبلاستیک‌ حاد، لوسمی‌مونوسیتیک‌ حاد، لوسمی‌ میلوژنوس‌ حاد،لوسمی‌ گرانولوسیتیک‌ مزمن‌،آدنوکارسینومای‌ تخمدان‌، سرطان‌ پستان‌،سرطان‌ ریه‌، سرطان‌ آندومتر،میلوم‌مولتیپل‌، انواع‌ لنفوما و در تومورویلمز بکار می‌رود و به‌ عنوان‌ داروی‌کمکی‌ جهت‌ کاهش‌ فعالیت‌ سیستم‌ ایمنی‌بدن‌ برای‌ جلوگیری‌ از پس‌ زدن‌ پیوند،سندروم‌ نفروتیک‌، آرتریت‌ روماتوئید ولوپوس‌ اریتماتوز بکار می‌رود.
مقدارمصرف:
خوراکی‌:
بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد سرطان‌ به‌مقدار mg/kg/day 1-5 مصرف‌ می‌شود.بعنوان‌ کاهنده‌ ایمنی‌ در درمان‌ آرتریت‌روماتوئید، مقدار mg/kg/day 1/5-2 دارومی‌تواند تا مقدار mg/kg/day 3 افزایش‌ پیداکند.
کودکان‌: به‌ عنوان‌ ضد نئوپلاسم‌ مقدارشروع‌ mg/kg/day 2-8 در مقادیر منقسم‌بمدت‌ شش‌ روز یا بیشتر و مقدارنگهدارنده‌ mg/day 2/5 دو بار در هفته‌می‌باشد. در سندرم‌ نفروتیک‌ به‌ عنوان‌کاهنده‌ ایمنی‌ mg/kg/day 2/5-3 مصرف‌می‌شود.
تزریقی‌:
بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد سرطان‌ مقدارmg/kg 40-50 طی‌ 2-5 روز تزریق‌می‌شود. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ آن‌ نیزدر حدود mg/day 10-15 هر 7-10 روز ویا mg/day 3/5 دو بار در هفته‌ بصورت‌وریدی‌ است‌.
کودکان‌: بعنوان‌ ضد سرطان‌ مقدارmg/kg/day 2-8 در مقادیر منقسم‌ بمدت‌
6 روز یا بیشتر تزریق‌ وریدی‌ می‌شود.مقدار نگهدارنده‌ mg/day 15 - 10 هر
10 - 7 روز یا mg/kg 30 هر 4 - 3 هفته‌یکبار یا پس‌ از بازگشت‌ فعالیت‌ مغز
استخوان‌ به‌ حالت‌ عادی‌ است‌.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی: سیکلو فسفامید اگرهمزمان‌ با آلوپورینول‌ و یا کل‌ شی‌سین‌استفاده‌ شود ممکن‌ است‌ غلظت‌ اسیداوریک‌ خون‌ را بالا ببرد. سیکلوفسفامید درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضدانعقاد خوراکی‌، ممکن‌ است‌ فعالیت‌ این‌داروها را به‌ علت‌ کاهش‌ ساخت‌ کبدی‌فاکتورهای‌ پیش‌انعقادی‌ و تداخل‌ با تشکیل‌پلاکت‌ها، افزایش‌ دهد.
مصرف‌ همزمان‌ سیکلو فسفامید همراه‌سیتارابین‌ باعث‌ بروز خطر کاردیومیوپاتی‌ می‌گردد. استفاده‌ همزمان‌ آن‌ باداروهای‌ دیگر مضعف‌ سیستم‌ ایمنی‌ ممکن‌است‌ به‌ توسعه‌ عفونت‌ و یا سرطان‌بیانجامد.
عوارض جانبی:  عوارضی‌ که‌ بطور معمول‌این‌ دارو از خود نشان‌ می‌دهد شامل‌لکوپنی‌ و یا عفونت‌ که‌ معمولا بدون‌ علامت‌می‌باشد. بدلیل‌ اثر کاهنده‌ بر روی‌ غددجنسی‌ احتمال‌ بروز اختلال‌ در دوران‌قاعدگی‌ وجود دارد که‌ پس‌ از قطع‌ دارورفع‌ می‌گردد. لکوپنی‌ نیز معمولا 17-21روز پس‌ از قطع‌ دارو بهبود می‌یابد.
نکات قابل توصیه: 1 ـ در صورت‌ بروزخونریزی‌ حتماً باید دارو قطع‌ گردد.
2 ـ در صورت‌ کاهش‌ لکوسیتها و پلاکت‌هادارو باید قطع‌ گردد تا سطح‌ خونی‌ آنها به‌حد قابل‌ قبولی‌ برسد و سپس‌ می‌توان‌ دارورا در صورت‌ لزوم‌ با مقدار کمتری‌ تجویزنمود.
3 ـ بیمار باید برای‌ جلوگیری‌ از خطرعارضه‌ کلیوی‌ ناشی‌ از افزایش‌اسیداوریک‌ مایعات‌ زیاد مصرف‌ کند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5518
Brand Names: 
Cyclophosphamide
Cytoxan
Cytoxan Lyophilized
Neosar

بازگشت به فهرست