مکانیزم اثر:  سیتارابین‌ یک آنتی‌ متابولیت‌است‌ و در چرخه‌ سلولی‌ بطور اختصاصی‌در مرحله‌ تقسیم‌ سلولی‌ عمل‌ می‌كند وباعث‌ مهار ساخت‌ DNA و تا حد كمی‌ RNAو پروتئین‌ می‌گردد.
فارماکونتیک: پس‌ از تزریق‌ وریدی‌ مقدارمتوسطی‌ از این‌ دارو از سد خونی‌ ـ مغزی‌عبور می‌كند. متابولیسم‌ آن‌ كبدی‌ بوده‌ ودفع‌ آن‌ عمدتاً كلیوی‌ است‌.
مواردمصرف:  سیتارابین‌ در درمان‌لوسمی‌ لنفوسیتیک حاد، لوسمی‌میلوسیتیک حاد، لوسمی‌ میلوژنوس‌ حاد،لوسمی‌ میلوسیتیک مزمن‌، لنفوم‌ حاد غیرهوچكینی‌ در كودكان‌، اریترولوسمی‌ ولنفوم‌ هوچكینی‌ بكار می‌رود.
مقدارمصرف: در درمان‌ لوسمی‌میلوسیتیک حاد و اریترولوسمی‌، به‌ عنوان‌مقدار شروع‌ mg/kg/day 3 از راه‌ وریدی‌(بصورت‌ انفوزیون‌ پیوسته‌ طی‌ 24 ساعت‌یا در مقادیر منقسم‌ بصورت‌ تزریق‌ سریع‌وریدی‌) براای‌ 5-10 روز و به‌ عنوان‌ مقدارنگهدارند. mg/kg 1 از طریق‌ زیر جلدی‌ 1-2بار در هفته‌ تزریق‌ می‌شود. در درمان‌لوسمی‌ مننژی‌ 5-75 mg/m2 از اشكال‌ قابل‌تزریق‌ داخل‌ نخاع‌ دارو، در فواصل‌ متفاوت‌از یكبار در روز بمدت‌ 4 روز تا هر چهارروز یكبار داخل‌ نخاع‌ تزریق‌ می‌شود. اغلب‌30 mg/m2 هر چهار روز یكبار، تا جایی‌ كه‌آزمایشات‌ مایع‌ مغزی‌ ـ نخاعی‌ طبیعی‌شوند، مصرف‌ می‌شود. پس‌ از آن‌ یکمقدار مصرف‌ اضافی‌ نیز تجویز می‌گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: سیتارابین‌ ممكن‌ است‌ باعث‌كاهش‌ فعالیت‌ گنادها گردد كه‌ بسته‌ به‌ مدت‌درمان‌ گاهی‌ غیرقابل‌ برگشت‌ می‌باشد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با آلوپورینول‌ و كل‌ شی‌سین‌ نیازبه‌ تنظیم‌ مقدار دارو می‌باشد.
عوارض جانبی:  عوارض‌ جانبی‌ سیتارابین‌بجز تهوع‌ و استفراغ‌ در صورت‌ انفوزیون‌وریدی‌ افزایش‌ می‌یابند. عوارض‌ شایع‌شامل‌ تب‌، لرز و یا گلو درد ناشی‌ از كمبودگویچه‌های‌ سفید و عفونت‌ است‌. همچنین‌خونریزی‌ و كبودی‌ غیرعادی‌ ناشی‌ ازكمی‌ پلاكت‌ها است‌.
نکات قابل توصیه:1  ـ شروع‌ درمان‌ باسیتارابین‌ باید در بیمارستان‌ و تحت‌ نظرپزشک متخصص‌ انجام‌ گیرد.
2 ـ مقدار مصرف‌ بیشتر سیتارابین‌ وتزریق‌ سریع‌ وریدی‌ بجای‌ دفعات‌ بیشتر وزمان‌ آهسته‌تر تزریق‌ استفراغ‌ و تهوع‌بیشتری‌ تولید می‌كند اما عوارض‌ خونی‌ آن‌كمتر است‌.
3 ـ مصرف‌ زیاد مایعات‌ از تجمع‌اسیداوریک در كلیه‌ جلوگیری‌ می‌كند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5293
Brand Names: 
Cytarabine
Cytosar-U
Tarabine PFS

بازگشت به فهرست