مکانیزم اثر: فاکتور ضدهموفیلی‌، یک‌گلیکوپروتئین‌ درون‌ زاد است‌ که‌ برای‌تشکیل‌ لخته‌ و هموستاز ضروری‌ است‌.این‌ فاکتور، یک‌ کوفاکتور ضروری‌ برای‌فاکتور  IXاست‌ که‌ سبب‌ فعال‌ شدن‌ فاکتورX در مسیر داخلی‌ می‌شود.

فارماکونتیک: نیمه‌ عمر توزیع‌ دارو 8ـ2/4ساعت‌ و نیمه‌ عمر دفع‌ آن‌ 19/3ـ8/4 ساعت‌است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌اوج‌ غلظت‌پلاسمایی‌، 10 دقیقه‌ تا 2 ساعت‌ پس‌ ازتزریق‌ وریدی‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌رسیدن‌ به‌اوج‌ اثر 2ـ1 ساعت‌ پس‌ از تزریق‌وریدی‌ است‌.
مواردمصرف: فاکتور ضدهموفیلی‌ فاکتور(VIII) برای‌ کنترل‌ و پیشگیری‌ خونریزی‌، ازجمله‌ خونریزی‌ طی‌ اعمال‌ جراحی‌ یا پس‌ ازآن‌ یا در بیماران‌ مبتلا به‌هموفیلی‌ Aمصرف‌ می‌شود.

مقدارمصرف: در بزرگسالان‌ و کودکان‌،برای‌ پیشگیری‌ از خونریزی‌ خودبخود،مقدار IU/kg 40ـ25، سه‌ بار در هفته‌ تزریق‌می‌شود. برای‌ درمان‌ خونریزی‌ در مواردخفیف‌، IU/kg 15ـ8 یا مقدار کافی‌ برای‌افزایش‌ غلظت‌ فاکتور تا حدود 40ـ20 درصدمیزان‌ طبیعی‌ تجویز می‌شود. در صورت‌نیاز، مقدار مصرف‌ هر 10ـ8 ساعت‌ به‌مدت‌3ـ1 روز تکرار می‌شود. در موارد خونریزی‌متوسط، ابتدا IU/kg 20ـ15 یا مقدار کافی‌برای‌ افزایش‌ غلظت‌ فاکتور تا حدود 50 ـ30درصد میزان‌ طبیعی‌ مصرف‌ می‌شود. سپس‌IU/kg 15ـ10 هر 12ـ8 ساعت‌ برحسب‌ نیازمصرف‌ می‌شود. در موارد خونریزی‌ شدید،ابتدا IU/kg 50 ـ30 یا مقدار کافی‌ برای‌افزایش‌ غلظت‌ فاکتور تا 100ـ60 درصدمیزان‌ طبیعی‌ تجویز می‌شود، سپس‌IU/kg 25ـ20 هر 12ـ8 ساعت‌ مصرف‌می‌شود. برای‌ کنترل‌ هموستاز قبل‌ ازجراحی‌ کشیدن‌ دندان‌، مقدار کافی‌ برای‌افزایش‌ غلظت‌ فاکتور تا 50 ـ30 درصد میزان‌طبیعی‌ یکساعت‌ قبل‌ از جراحی‌ که‌ درصورت‌ نیاز تکرار می‌شود. در جراحی‌کوچک‌، ابتدا IU/kg 20ـ15 یا مقدار کافی‌برای‌ افزایش‌ غلظت‌ فاکتور تا 50 ـ30 درصدمیزان‌ طبیعی‌ و سپس‌ IU/kg 15ـ10 هر 12ـ8ساعت‌ و در جراحی‌ بزرگ‌، مقدار کافی‌ برای‌افزایش‌ غلظت‌ فاکتور تا 100ـ50 درصدمیزان‌ طبیعی‌ یکساعت‌ قبل‌ از جراحی‌مصرف‌ می‌شود. در جراحی‌ بزرگ‌ مقدارمصرف‌ بعدی‌ باید 5 ساعت‌ پس‌ از مقدارمصرف‌ اول‌ باشد. غلظت‌ پلاسمایی‌ حداقل‌30 درصد میزان‌ طبیعی‌ باید به‌مدت‌ 15ـ10روز حفظ شود.

کاربرد در دندان پزشکی:

هشدار: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌ مقادیرزیاد یا مکرر این‌ فرآورده‌ در بیماران‌ باگروه های‌ خونی‌ B, A یا AB، احتمال‌ همولیزداخل‌ عروقی‌ را باید درنظر داشت‌.
2 ـ تشخیص‌ کمبود فاکتور  VIIIقبل‌ ازمصرف‌ این‌ فرآورده‌ بسیار مهم‌ است‌.
3 ـ این‌ فرآورده‌ فقط باید از راه‌ وریدی‌مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:

عوارض جانبی: واکنش‌های‌ آلرژیک‌ ازجمله‌لرز، تب‌، افزایش‌ فیبرینوژن‌ خون‌ پس‌ ازمصرف‌ مقادیر زیاد، بامصرف‌ این‌فرآورده‌ گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ قبل‌ از مصرف‌،فرآورده‌ خشک‌ و مایع‌ رقیق‌کننده‌ باید تادمای‌ اتاق‌ گرم‌ شوند. برای‌ جلوگیری‌ ازایجاد کف‌ در داخل‌ ویال‌، مایع‌ باید به‌آرامی‌ از دیواره‌ ویال‌ اضافه‌ شود. از تکان‌دادن‌ شدید ویال‌ باید خودداری‌ شود.
2 ـ محلول‌ آماده‌ شده‌ باید طی‌ 3ـ1 ساعت‌پس‌ از ساخت‌ مصرف‌ شود.
3 ـ از سرنگ‌ یکبار مصرف‌ و سوزن‌فیلتردار برای‌ تزریق‌ فرآورده‌ باید استفاده‌نمود.
4 ـ در صورت‌ فراموش‌ شدن‌ یک‌ نوبت‌مصرف‌ دارو، بلافاصله‌ باید باپزشک‌تماس‌ گرفت‌. در صورت‌ عدم‌ دسترسی‌به‌پزشک‌، مقدار معمول‌ را بلافاصله‌ بایدمصرف‌ نمود.
5 ـ در صورت‌ مشاهده‌ کاهش‌ اثر درمانی‌دارو، باید باپزشک‌ مشورت‌ نمود، زیراممکن‌ است‌ کاهش‌ اثر دارو به‌علت‌ تشکیل‌آنتی‌بادی‌ ضدفاکتور VIII باشد.

مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:
Hemofil-M,Humate-P,Hyate C,Koate-DVI,Koate-HP,Kogenate,Kogenate FS,Monarc-M,Monoclate-P,Recombinate,Refacto

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3138
Brand Names: 
AHF-M
Alphanate
Bioclate
Helixate
Helixate FS
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست