مکانیزم اثر: کمپلکس‌ فاکتور IX حاوی‌فاکتورهای‌ انعقادی‌ II، VII، IX، X و مقدارکمی‌ از پروتئین‌های‌ دیگر پلاسما است‌. این‌فاکتورها در کبد ساخته‌ می‌شوند. فاکتور IXدر سیستم‌ انعقاد داخلی‌، برای‌ فعال‌ کردن‌فاکتور VIII ضروری‌ است‌ که‌ به‌ نوبه‌ خودفاکتور VIII نیز فاکتور X را فعال‌ می‌کند.
فارماکونتیک: این‌ فاکتور، دارای‌ نیمه‌ عمردو مرحله‌ای‌ است‌ که‌ 6 ـ 4 ساعت‌ برای‌ایجاد تعادل‌ در فضای‌ خارج‌ عروقی‌ و22/5 ساعت‌ برای‌ تجزیه‌ بیولوژیک‌می‌باشد.
مواردمصرف: کمپلکس‌ فاکتور IX برای‌پشگیری‌ و کنترل‌ خونریزی‌ در بیماران‌مبتلا به‌ کمبود فاکتور IX یا هموفیلی‌ Bمصرف‌ می‌شود. این‌ کمپلکس‌ ممکن‌ است‌در درمان‌ خونریزی‌ بیماران‌ هموفیلی‌ A که‌دارای‌ مهار کننده‌ فاکتور VIII می‌باشند،مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو در درمان‌خونریزی‌ ناشی‌ از ضد انعقادهای‌ خوراکی‌در موارد اضطراری‌ و همچنین‌ دربیمارانی‌ که‌ غلظت‌ مورد نیاز فاکتور  IXباانفوزیون‌ پلاسما بدست‌ نمی‌آید و زمانی‌که‌ جبران‌ حجم‌ خون‌ و گلبولهای‌ قرمزضروری‌ نباشد، مصرف‌ می‌شود.
مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ کمپلکس‌فاکتور IX در بیماران‌ مبتلا به‌ کمبودفاکتورهای‌ انعقادی‌، و هموفیلی‌ B به‌ شدت‌کمبود، غلظت‌ مطلوب‌ هر یک‌ از این‌فاکتورها، وزن‌ بیمار و شدت‌ خونریزی‌بستگی‌ دارد. تعداد دفعات‌ مصرف‌ این‌ داروبه‌ عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌ متغیر است‌. بهتراست‌ تنظیم‌ مقدار مصرف‌ براساس‌سنجشهای‌ انعقادی‌ قبل‌ از درمان‌ و درفواصل‌ زمانی‌ مناسب‌ در طول‌ درمان‌ انجام‌گیرد. برای‌ درمان‌ خونریزی‌ در بیماران‌هموفیلی‌ A که‌ دارای‌ مهار کننده‌ فاکتور VIIIمی‌باشند، مقدار u/kg 75 (وزن‌ ایده‌ال‌ بدن‌)بصورت‌ مقدار واحد از راه‌ وریدی‌ یاانفوزیون‌ تزریق‌ می‌گردد. در جراحی‌ها وعمل‌های‌ جراحی‌ داندان‌، سطح‌ پلاسمایی‌فاکتور  VIIیا IX باید بالای‌ 20 درصدنگهداشته‌ شود. تا 8 روز پس‌ از جراحی‌،بیمار باید تحت‌ مراقبت‌ کامل‌ باشد.
موارد منع‌ مصرف‌: کمپلکس‌ فاکتور IX درمواردی‌ از ابتلای‌ به‌ بیماری‌ کبدی‌ که‌ درآن‌ علائم‌ انعقاد داخل‌ عروقی‌ منتشر یافیبرینولیز وجود دارد و در بیماران‌ مبتلابه‌ کمبود خفیف‌ این‌ فاکتور که‌ مصرف‌پلاسمای‌ منجمد تازه‌ در آنها کافی‌ است‌،نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ انعقادداخل‌ عروقی‌، مصرف‌ دارو باید قطع‌ گردد.برای‌ تشخیص‌ انعقاد داخل‌ عروقی‌، منتشربیمار باید تحت‌ نظارت‌ دقیق‌ باشد.
2 ـ ترومبوز یکی‌ از خطرات‌ کاملا شناخته‌شده‌ دوره‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌ است‌. درموارد اضطراری‌ و زمانی‌ که‌ مصرف‌مقادیر زیاد کمپلکس‌ فاکتور  IXمورد نیازباشد، استفاده‌ از یک‌ داروی‌ ضد انعقاد به‌عنوان‌ پیشگیری‌ باید در نظر گرفته‌ شود.
3 ـ سرعت‌ تزریق‌ دارو بطور مستقیم‌ درورید یا هنگام‌ انفوزیون‌ نباید از ml/min 3تجاوز کند. سرعت‌ تزریق‌ باید براساس‌پاسخ‌ هر فرد تنظیم‌ شود. معمولا تزریق‌100 واحد در دقیقه‌ بخوبی‌ تحمل‌ می‌شود.
4 ـ مصرف‌ مقادیر زیاد کمپلکس‌ فاکتور IXدر بیماران‌ با گروه‌ خونی‌ A، B و AB،احتمال‌ همولیز داخل‌ عروقی‌ را افزایش‌می‌دهد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض‌ جانبی‌: تب‌ گذرا، لرز، سردرد،برافروختگی‌، گزگز کردن‌ پوست‌ و تغییردر فشار خون‌ و ضربان‌ نبض‌ بندرت‌ بامصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ توصیه‌ می‌شود،محلول‌ آماده‌ تزریق‌، طی‌ 3 ساعت‌ پس‌ ازآماده‌ شدن‌ مصرف‌ شود.
2 ـ قبل‌ از آماده‌ کردن‌ فاکتور برای‌ تزریق‌،رقیق‌ کننده‌ باید تا دمای‌ اتاق‌ (حداکثر 37درجه‌) گرم‌ شود.
3 ـ سرعت‌ تزریق‌ وریدی‌ یا انفوزیون‌ داروباید آهسته‌ باشد. در صورت‌ بروز گزگز،سرعت‌ تزریق‌ باید کاهش‌ یابد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها: Profilnine SD,Proplex T

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4498
Brand Names: 
Alphanine SD
Bebulin VH
Benefix
Konyne 80
Mononine
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست