مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: فیبرینوژن‌ برای‌ کنترل‌خونریزی‌ همراه‌ با انعقاد داخل‌ عروقی‌منتشر که‌ در حالاتی‌ مانند جدا شدن‌زودرس‌ جفت‌، مرگ‌ جنین‌ در رحم‌ وآمبولی‌ مایع‌ آمنیوتیک‌ دیده‌ می‌شود و پس‌از جراحیهای‌ بزرگ‌ قفسه‌ سینه‌ یالوزالمعده‌ یا در کمی‌ اکتسابی‌ یا مادر زادی‌فیبرینوژن‌ خون‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدار مصرف‌: مقدار 8 ـ 2 گرم‌ بصورت‌محلول‌ 2 ـ 1 درصد با سرعت‌ 10ml/minـ5انفوزیون‌ می‌گردد.
مقدار دقیق‌ مصرف‌ برحسب‌ چگونگی‌توقف‌ خونریزی‌ و آزمونهای‌ انعقادی‌تعیین‌ می‌گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: فیبرینوژن‌ گاهی‌ باعث‌تاکی‌کاردی‌ و سیانوز می‌شود. در صورت‌انفوزیون‌ خیلی‌ سریع‌، ممکن‌ است‌ لخته‌داخل‌ عروقی‌ ایجاد شود.
نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ محلول‌ انفوزیون‌ این‌دارو باید تازه‌ تهیه‌ شود و پس‌ از تهیه‌ نیزحداکثر تا 3 ساعت‌ مصرف‌ گردد.
2 ـ در صورت‌ تشکیل‌ ژل‌ هنگام‌ تهیه‌محلول‌ انفوزیون‌، از مصرف‌ آن‌ بایدخودداری‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5097

بازگشت به فهرست