مکانیزم اثر: بکلومتازون‌ به‌ خاطر مهارترشح‌ فاکتورهای‌ رشد و سایتوکاین‌ها ازلنفوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها، ماکروفاژها،فیبروبلاست‌ها و ماست‌ سل‌ها اثرضدالتهابی‌ قوی‌ دارد. همچنین‌ باکاهش‌ترشح‌ موکوس‌ در مجاری‌ تنفسی‌ مقدار وویسکوزیته‌ خلط را کاهش‌ می‌دهد.
فارماکونتیک: بکلومتازون‌ سریعاً ازریه‌ها و مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود.حدود 25ـ10 درصد داروی‌ مصرفی‌به‌ریه‌ها می‌رسد و بقیه‌ در دهان‌ و گلورسوب‌ کرده‌ یا بلعیده‌ می‌شود. متابولیسم‌دارو عمدتاً سریع‌ و از طریق‌ کبد می‌باشدولی‌ بخشی‌ نیز در کلیه‌، ریه‌، یاسایر بافتهامتابولیزه‌ می‌شود. دفع‌ آن‌ از طریق‌ مدفوع‌یا کلیه‌ها صورت‌ می‌گیرد.
مواردمصرف: بکلومتازون‌ به‌عنوان‌ درمان‌نگهدارنده‌ در بیماران‌ مبتلا به‌آسم‌ نایژه‌ای‌مزمن‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف:
موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ حاد یا مداوم‌(به‌دلیل‌ نیاز به‌درمان های‌ خاص‌) نبایدمصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: در صورت‌ استفاده‌ ازمقادیر زیاد (روزانه‌ بیش‌ از 1/5 میلی‌گرم‌)امکان‌ مهار غده‌ فوق‌ کلیوی‌ وجود دارد.ایجاد کاندیدیاز دهانی‌، تحلیل‌ استخوان‌،ائوزینوفیلی‌ ریوی‌ و ازدیاد حساسیت‌تاخیری‌ نیز در مورد این‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ نحوه‌ صحیح‌ مصرف‌آئروسل‌های‌ استنشاقی‌ باید به‌بیمارآموزش‌ داده‌ شود.
2 ـ جهت‌ جلوگیری‌ از خشن‌ شدن‌ صدا،التهاب‌ گلو و ایجادکاندیدیاز، بعد
از هر بار مصرف‌، دهان‌ باید با آب‌ شسته‌شود
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4238

بازگشت به فهرست