مکانیزم اثر: این‌ دارو با تاثیر برگیرنده‌های‌ شیمیایی‌ کاروتید در محیطموجب‌ تحریک‌ تنفس‌ و در نتیجه‌ افزایش‌حجم‌ حیاتی‌ و افزایش‌ جزئی‌ تعداد تنفس‌می‌گردد. بتدریج‌ باافزایش‌ میزان‌ مصرف‌دارو، مراکز تنفس‌ در بصل‌النخاع‌ نیزتحریک‌ شده‌ که‌ این‌ خود به‌طور پیشرونده‌،سایر قسمتهای‌ مغز و طناب‌ نخاعی‌ را نیزتحریک‌ می‌کند.
فارماکونتیک: اثر دارو طی‌ 40ـ20 ثانیه‌شروع‌ شده‌ و پس‌ از 2ـ1 دقیقه‌ به‌حداکثرمی‌رسد. اثر دوکساپرام‌ 12ـ5 دقیقه‌ به‌طول‌می‌انجامد. حدود 55 درصد آن‌ از طریق‌صفرا دفع‌ می‌گردد.
مواردمصرف: دوکساپرام‌ به‌عنوان‌ محرک‌در درمان‌ ضعف‌ تنفسی‌، تضعیف‌ تنفسی‌پس‌ از اعمال‌ جراحی‌ و یا آپنه‌ای‌ که‌ بدلیل‌مصرف‌ شل‌کننده‌های‌ عضلانی‌ ـ اسکلتی‌ایجاد نشده‌ باشد، نارسایی‌ حاد تنفسی‌ درمبتلایان‌ به‌بیماری‌ انسدادی‌ مزمن‌ ریوی‌ ونیز برای‌ تحریک‌ تنفس‌ عمیق‌ بعد از اعمال‌جراحی‌ بکار می‌رود
مقدارمصرف: به‌منظور درمان‌ تضعیف‌تنفسی‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌، mg/kg 0/5به‌صورت‌ تزریق‌ وریدی‌ تجویز می‌شود.میزان‌ مصرف‌ در یک‌ تزریق‌، نباید از1/5 mg/kg تجاوز نماید. در صورت‌ نیازبه‌تکرار مصرف‌، تجویز دارو در فواصل‌ 5دقیقه‌ای‌ صورت‌ می‌گیرد، تا حداکثر مقدارمصرف‌ به‌ mg/kg 2 برسد.
موارد منع‌ مصرف‌: دوکساپرام‌ در مواردی‌چون‌ صدمات‌ عروق‌ مغزی‌، بیماری‌شریان‌ کرونر، صرع‌، ضربه‌ به‌ سر،نارسایی‌ قلبی‌، افزایش‌ حاد فشار خون‌،عدم‌ کفایت‌ تنفسی‌ بدلایلی‌ از قبیل‌ انسدادراههای‌ هوایی‌، دیسپنه‌ شدید،پنوموتوراکس‌، فلج‌ عضلانی‌ و نیز دربیماریهای‌ ریوی‌ مثل‌ آسم‌ حاد نایژه‌ای‌،آمبولیسم‌ ریوی‌، نارسایی‌ تنفسی‌ ناشی‌ ازاختلالات‌ عضلانی‌ ـ اسکلتی‌ و فیبروزریوی‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  1 ـ استفاده‌ از دوکساپرام‌به‌منظور درمان‌ آپنه‌ در نوزادان‌، ممکن‌است‌ عوارضی‌ چون‌ تحریک‌ اعصاب‌مرکزی‌، صرع‌ و احتمالا زیادی‌ فشارخون‌،به‌همراه‌ داشته‌ باشد.
2 ـ چنانچه‌ سرعت‌ انفوزیون‌ بیش‌ از مقدارتوصیه‌ شده‌ باشد ممکن‌ است‌ باعث‌ بروزهمولیز شود.
3 ـ در برخی‌ موارد مانند سابقه‌ آسم‌نایژه‌ای‌، آریتمی‌ قلبی‌ یا تاکیکاردی‌ شدید،خیز مغزی‌، پرکاری‌ تیروئید،فئوکروموسیتوم‌، عیب‌ کار کبد یا کلیه‌هاباید بااحتیاط مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:تجویز همزمان‌داروهای‌ مهارکننده‌ آنزیم‌مونوآمین‌اکسیداز (MAO) شامل‌فورازولیدون‌، و پروکاربازین‌ و نیزترکیبات‌ مقلد سمپاتیک‌ موجب‌ تقویت‌اثرات‌ تنگ‌کننده‌ عروقی‌ این‌ داروها و یادوکساپرام‌ می‌گردد. مصرف‌ توام‌محرک‌های‌ CNS با دوکساپرام‌ نیز موجب‌تحریک‌ اضافی‌ CNS خواهد شد. مصرف‌همزمان‌ هوشبرهای‌ هیدروکربنه‌ نیز بااثرات‌ دوکساپرام‌ به‌دلیل‌ افزایش‌حساسیت‌ میوکارد به‌کاتکول‌ آمین‌هابه‌وسیله‌ این‌ ترکیبات‌ تداخل‌ دارد.
عوارض جانبی: بروز عوارض‌ قلبی‌ ـعروقی‌ مانند درد قفسه‌ سینه‌، ضربانات‌سریع‌ یا نامنظم‌ قلب‌ و یا همولیز وترومبوفلبیت‌ گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:در مصرف‌ طولانی‌ مدت‌بهتر است‌ محل‌ تزریق‌ را تغییر داد تا ازبروز ترومبوفلبیت‌ یا تحریکات‌ موضعی‌جلوگیری‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3429
Brand Names: 
Dopram
Doxapram Hydrochloride

بازگشت به فهرست