مکانیزم اثر: یک‌ داروی‌ ضدهیستامین‌باخواص‌ ضد آنافیلاکسی‌ است‌
فارماکونتیک: از راه‌ خوراکی‌ به‌خوبی‌جذب‌ می‌شود و اثرش‌ تا 12 ساعت‌ باقی‌می‌ماند. شروع‌ اثر پیشگیری‌کننده‌ داروآهسته‌ می‌باشد. برای‌ رسیدن‌ به‌بیشینه‌ اثردارویی‌ 6ـ4 هفته‌ زمان‌ لازم‌ است‌.
مواردمصرف: کتوتیفن‌ برای‌ پیشگیری‌ ازآسم‌ به‌کار می‌رود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: یک‌ میلی‌گرم‌ از دارو دو باردر روز همراه‌ باغذا تجویز می‌شود. درصورت‌ لزوم‌ مقدار دارو تا دو میلی‌گرم‌ دوبار در روز افزایش‌ می‌یابد. در بیماران‌حساس‌ به‌اثر تسکین‌ دهنده‌، در ابتدا 1ـ 0/5میلی‌گرم‌ به‌هنگام‌ شب‌ تجویز می‌گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ درمان‌ با داروی‌ قبلی‌ضدهیستامین‌ حداقل‌ باید تا دو هفته‌ پس‌ ازشروع‌ مصرف‌ کتوتیفن‌ ادامه‌ یابد.
2 ـ خواب‌ آلودگی‌ ناشی‌ از مصرف‌ این‌دارو ممکن‌ است‌ مهارت‌های‌ فردی‌ از قبیل‌توانایی‌ رانندگی‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ داروبا آنتی‌بیوتیک‌های‌ خوراکی‌ ممکن‌ است‌باعث‌ کاهش‌ تعداد ترومبوسیت‌ها شود.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی‌ و تسکین‌شایع‌ترین‌ عوارض‌ مصرف‌ دارو هستندکه‌ چنانچه‌ شدت‌ آنها با ادامه‌ مصرف‌ کم‌نشود، ممکن‌ است‌ کاهش‌ مقدار یا قطع‌مصرف‌ دارو ضروری‌ باشد.
نکات قابل توصیه:1 ـ برای‌ کاهش‌ تحریک‌گوارشی‌، دارو با غذا مصرف‌ شود.
2 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگی‌، احتیاطلازم‌ معمول‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 14761

بازگشت به فهرست