مکانیزم اثر: به‌عنوان‌ داروی ضداسهال‌،زغال‌ فعال‌ شده‌ بسياری از محرکهايی راکه‌ موجب‌ اسهال‌ و نارحتی گوارشیمی شوند، جذب‌ سطحی میکند. به‌عنوان‌پادزهر اين‌ دارو مواد سمی خورده‌ شده‌ راجذب‌ سطحی کرده‌ و مانع‌ از جذب‌ آنها درمعده‌ و روده‌ می شود.
فارماکونتیک: اين‌ دارو از مجرای گوارش‌ جذب‌ نمی شود و متابوليزه‌ نيزنمی گردد. راه‌ اصلی دفع‌ آن‌ از طريق‌ مدفوع‌ است‌. حداکثر اثر درمانی چنانچه‌دارو طی 30 دقيقه‌ پس‌ از بلع‌ ماده‌ سمیتجويز گردد، حداکثر اثر درمانی حاصل‌میگردد.
مواردمصرف: زغال‌ فعال‌ برای درمان‌غيراختصاصی اورژانس‌ در مسموميت‌ناشی از اکثر داروها و مواد شيميايی مصرف‌ می شود. اين‌ دارو می تواند به‌بسياری از سموم‌ در معده‌ پيوند يافته‌ وجذب‌ آنها را کاهش‌ دهد، هر چند که‌ درمسموميت‌ با سيانور کاملا بیاثر و درمسموميت‌ با اسيدهای معدنی، بازهای سوزاننده‌، اتانول‌، متانول‌ و املاح‌ آهن‌،اسيدبوريک‌ و مواد پاک‌ کننده‌ نسبتاً بیاثراست‌. اين‌ دارو برای درمان‌ اسهال‌، سوءهاضمه‌، هيپرکلسترولميا و کمک‌ به‌ جذب‌گازهای روده‌ که‌ موجب‌ نفخ‌ می شوند نيزمصرف‌ می شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: در مسموميت‌ حاد مقدار 100g ـ 30 گرم‌ (g/kg 2 ـ 1) به‌صورت‌سوسپانسيون‌ در آب‌ مصرف‌ می شود. دردرمان‌ اسهال‌، مقدار 520 ميلیگرم‌مصرف‌ می شود که‌ برحسب‌ نياز، هر 30دقيقه‌ تا يکساعت‌ تکرار می شود، حداکثرمقدار مصرف‌ در اين‌ موارد 4g/dayمی باشد. به‌عنوان‌ ضد نفخ‌، مقدار 4 - 1گرم‌ از دارو سه‌ بار در روز بعد از غذامصرف‌ می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:

هشدار: 1 ـ مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌موجب‌ بروز تهوع‌ و استفراغ‌ گردد
که‌ ممکن‌ است‌ در موارد بلع‌ مواد سوزاننده‌ يا هيدروکربن‌های فرارخطرناک‌ باشد.
2 ـ مصرف‌ طولانی اين‌ دارو برای رفع‌ناراحتیهای گوارشی کودکان‌ زير 3 سال‌،ممکن‌ است‌ سوء تغذيه‌ ايجاد نمايد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:زغال‌ فعال‌ می تواندداروهای موجود در لوله‌ گوارش‌ را جذب‌کند. جذب‌ استيل‌ سيستئين‌ خوراکی وشربت‌ ايپکا را کاهش‌ میدهد. لذا درمواردی که‌ مصرف‌ هر دو دارو لازم‌ است‌توصيه‌ می شود که‌ زغال‌ را فقط پس‌ ازاتمام‌ استفراغ‌ تجويز کرد. زغال‌ را نبايد باشير يا شربت‌ مخلوط کرد زيرا ظرفيت‌جذب‌ با آن‌ کاهش‌ میيابد.
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:1 ـ دارو در ظرف‌دربسته‌ نگهداری شود.
2 ـ اگر قبلا به‌ مسموم‌ شربت‌ ايپکا داده‌شده‌ است‌، بعد از بروز استفراغ‌ از اين‌ دارواستفاده‌ شود.
3 ـ استفاده‌ طولانی مدت‌ اين‌ دارو به‌عنوان‌ضد نفخ‌ توصيه‌ نمیگردد.
4 ـ اين‌ دارو رنگ‌ مدفوع‌ را سياه‌ میکند،اگرچه‌ اين‌ مسأله‌ از نظر درمانی اهميت‌ندارد.
5 ـ از مصرف‌ همزمان‌ با ساير داروهاخودداری شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:Charcoal,Charcoal Plus DS,Charcocaps,Char-Flo (obsolete),Insta-Char (obsolete),Liqui-Char

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3786
Brand Names: 
Actidose-Aqua
Activated Charcoal
Charcoaid
Charcoaid 2000
Charcoaid-G
سایرموارد:درجدول
دسته دارویی: 
Antidotes

بازگشت به فهرست