مکانیزم اثر: به‌نظر میرسد که‌ اثر ضدآنژين‌ آميل‌ نيتريت‌ در نتيجه‌ کاهش‌ فشارشريانی سيستميک‌ و ريوی باشد و کاهش‌برونده‌ قلبی به‌ دنبال‌ مصرف‌ آميل‌ نيتريت‌،ناشی از گشاد شدن‌ عروق‌ محيطی می باشد. به‌ عنوان‌ پادزهر مسموميت‌ باسيانيد، آميل‌ نيتريت‌ موجب‌ تشکيل‌متهموگلوبينمی می گردد. اين‌ ماده‌ باسيانيد ترکيب‌ شده‌ و تبديل‌ به‌ ترکيب‌ غيرسمی سيانومتهموگلوبين‌ می شود.
فارماکونتیک: اثر آن‌ طی 30 ثانيه‌ شروع‌شده‌ و 5 ـ 3 دقيقه‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.متابوليسم‌ آن‌ کبدی است‌ و تقريباً 1/3 آن‌از راه‌ کليه‌ها دفع‌ میگردد.
مواردمصرف: آميل‌ نيتريت‌ برای درمان‌حملات‌ حاد آنژين‌ صدری به‌کار میرود.ولی بدليل‌ وجود داروهايی با سميت‌ کمترمانند نيترات‌ها کمتر مورد استفاده‌ قرارمیگيرد. اين‌ ترکيب‌ عموماً در درمان‌مسموميت‌ با سيانيد مصرف‌ می شود. اين‌دارو همچنين‌ به‌عنوان‌ داروی کمک‌تشخيصی در بررسی عملکرد ذخيره‌ایقلب‌ استفاده‌ می شود.
مقدارمصرف: به‌ عنوان‌ ضد آنژين‌، مقدار0/3 ميلیليتر (يک‌ آمپول‌) استنشاق‌می شود و می توان‌ آنرا هر 5 ـ 3 دقيقه‌ تکرارکرد به‌ عنوان‌ پادزهر مسموميت‌ با سيانيددر صورت‌ لزوم‌ هر 5 دقيقه‌ به‌ مدت‌
60 ـ 30 ثانيه‌ تا زمان‌ بهوش‌ آمدن‌استنشاق‌ می شود و سپس‌ فاصله‌ مقاديرمصرف‌ را طولانی کرده‌ و تا 24 ساعت‌مصرف‌ دارو ادامه‌ میيابد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در بيماران‌ سالخورده‌،احتمال‌ بروز کمی فشار خون‌ در حالت‌ايستاده‌ بيشتر است‌.
2 ـ در کم‌ خونی شديد، خونريزی مغزی وضربات‌ وارده‌ به‌ سر، پرکاری تيروئيد وانفارکتوس‌ اخير ميوکارد با احتياطمصرف‌ گردد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ باداروهای پايين‌ آورنده‌ فشار خون‌ و ياساير داروهای گشادکننده‌ عروق‌ اثر آن‌ راتشديد میکند. اثرات‌ هيستامين‌ ونوراپینفرين‌ و استيل‌ کولين‌ در مصرف‌همزمان‌ با آميل‌ نيتريت‌ کاهش‌ میيابد.داروهای مقلد سمپاتيک‌ اثر آميل‌ نيتريت‌ راکم‌ میکنند.
عوارض جانبی: عوارض‌ شايع‌ شامل‌سرگيجه‌ و يا منگی هنگام‌ برخاستن‌ ازحالت‌ خوابيده‌ و يا نشسته‌، برافروختگیصورت‌ و گردن‌، سردرد خفيف‌، تهوع‌ يااستفراغ‌، نبض‌ سريع‌ و بيقراری می باشد.
نکات قابل توصیه:1 ـ بيمار بايد آمپول‌ رادر ميان‌ دستمالی شکسته‌ و 6 ـ 1 بار آنرااستنشاق‌ کند و سپس‌ در حالت‌ نشسته‌ وخوابيده‌ قرار گيرد.
2 ـ اين‌ دارو قابل‌ اشتعال‌ است‌.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 7835
Brand Names: 
Amyl Nitrite
Cyanide Antidote Kit

بازگشت به فهرست