مکانیزم اثر: اين‌ دارو اثر استيل‌ کولين‌ برگيرنده‌های موسکارينی را مهار میکند وبنابراين‌ می تواند روی عضلات‌ صاف‌،گيرنده‌های پس‌ عقده‌ای ميوکارد، گره‌سينوسی و دهليزی و دهليزی ـ بطنی، غددمترشحه‌ برون‌ ريز، حرکت‌ دستگاه‌گوارش‌ و تنوس‌ ميزنای و مثانه‌ تاثيربگذارد. با همين‌ مکانيسم‌ به‌عنوان‌ پادزهربه‌کار میرود. اثر ضدسرگيجه‌ حقيقی وپارکينسون‌ آن‌ نيز بدليل‌ همين‌ اثر در مغزمی باشد. در مجموع‌، مقادير کم‌ آتروپين‌موجب‌ مهار ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ وتعريق‌ می شود در حالی که‌ تجمع‌ داروموجب‌ گشاد شدن‌ مردمک‌ها و افزايش‌سرعت‌ ضربانات‌ قلب‌ میگردد.
فارماکونتیک: آتروپين‌ در کبد هيدروليزآنزيمی شد. و در تمام‌ بدن‌ انتشار میيابد وبراحتی از سد خونی ـ مغزی عبور میکند.طول‌ مدت‌ اثر آن‌ بسيار کوتاه‌ است‌ و 50درصد دارو از راه‌ کليه‌ها دفع‌ میگردد.نيمه‌ عمر حذف‌ آتروپين‌ از بدن‌ 2/5 ساعت‌می باشد.
مواردمصرف: آتروپين‌ در درمان‌ اسپاسم‌پيلور، اسپاسم‌ مجرای گوارشی، همراه‌ بامرفين‌ در درمان‌ اختلالهای اسپاسمیمجاری صفراوی، در قولنج‌ کليه‌، در درمان‌قاعدگی دردناک‌ و شب‌ ادراری، برایکاهش‌ تنوس‌ عضلات‌ روده‌ بهنگام‌عکسبرداری، برای کاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ وترشحات‌ دستگاه‌ تنفسی پيش‌ از بيهوشی،برای جلوگيری از براديکاردی و ايست‌سينوسی و کمی فشار خون‌ ناشی ازسوکسينيل‌ کولين‌، به‌عنوان‌ پادزهر دردرمان‌ مسموميت‌ با مهارکننده‌های کولين‌استراز از جمله‌ سموم‌ ارگانو فسفره‌،همراه‌ نئوستيگمين‌ يا پيريدوستيگمين‌ دررفع‌ آثار مسددهای عصبی ـ عضلانی و دربيماری پارکينسون‌ مصرف‌ می شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد موسکارينی،مقدار 0/6 ـ 0/4 ميلیگرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌به‌صورت‌ عضلانی، وريدی يا زير جلدیتزريق‌ میگردد. به‌عنوان‌ ضد آريتمی
1 ـ 0/4 ميلیگرم‌ هر 2 ـ 1 ساعت‌، حداکثر تا2 ميلیگرم‌، تزريق‌ می شود.
برای جلوگيری از ترشح‌ بيش‌ از حدبزاق‌ مقدار 0/6 ـ 0/2 ميلیگرم‌ هر 1 ـ 0/5ساعت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی، 1/2 ـ 0/6ميلیگرم‌ به‌طور همزمان‌ با تزريق‌ 2 ـ 0/5ميلیگرم‌ نئوستيگمين‌ به‌صورت‌ وريدی ودر مسموميت‌ کورار برای مهار کننده‌هایکولين‌ استراز مقدار 4 ـ 2 ميلیگرم‌ تزريق‌وريدی میگردد. سپس‌ مقدار 2 ميلیگرم‌هر 10 ـ 5 دقيقه‌ تا زمان‌ برطرف‌ شدن‌علايم‌ موسکارينی و يا بروز علايم‌مسموميت‌ با آتروپين‌ تزريق‌ میگردد.
کودکان‌: مقدار 0/01mg/kg (حداکثر 0/4ميلیگرم‌) هر 6 ـ 4 ساعت‌ به‌عنوان‌ آنتیکولينرژيک‌ تجويز میگردد. به‌عنوان‌ ضدآريتمی مقدار 0/03mg/kg ـ 0/01 تزريق‌وريدی می شود. برای جلوگيری از ترشح‌بيش‌ از حد بزاق‌ و ترشحات‌ مجاری تنفسیپيش‌ از بيهوشی در کودکان‌ با وزن‌ 3 تاکيلوگرم‌ بين‌ 0/6 ـ 0/1 ميلیگرم‌ استفاده‌می شود. به‌عنوان‌ پادزهر مهارکننده‌هایکولين‌ استراز مقدار اوليه‌ 1 ميلیگرم‌تزريق‌ وريدی يا عضلانی می شود و سپس‌مقادير 1 ـ 0/5 ميلیگرم‌ هر 10 ـ 5 دقيقه‌تزريق‌ می شود.
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در گلوکوم‌ بازاويه‌ بسته‌ نبايد مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ نوزادان‌ و کودکان‌ به‌عوارضی سمی آتروپين‌ حساسترند.
2 ـ به‌ دليل‌ کاهش‌ عرق‌، دمای بدن‌ افزايش‌میيابد.
3 ـ احتمال‌ بروز هيجان‌ و تحريک‌پذيریدر سالخوردگان‌ با مقادير درمانی وجوددارد.
4 ـ در آريتمی قلبی، نارسايی احتقانی قلب‌،فقدان‌ تنوس‌ دستگاه‌ گوارش‌، احتباس‌ادرار، بزرگ‌ شدن‌ پروستات‌، کوليت‌اولسراتيو، بارداری و شيردهی و گلوکوم‌با احتياط مصرف‌ گردد.
5 ـ آتروپين‌ از جفت‌ عبور کرد و در شيرنيز ترشح‌ می شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:اين‌ دارو با گلوکوکورتيکوئيدها و هالوپريدول‌ می تواند فشار داخل‌ چشم‌ را افزايش‌ دهد. در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهای آنتیهيستامين‌ و ساير داروهای ضد موسکارينی،ديسوپيراميد، فنوتيازين‌ها و داروهای ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای اثرات‌آنتیموسکارينی تشديد می شود. درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای ضدمياستنی سبب‌ کاهش‌ هر چه‌ بيشتر تحرک‌روده‌ می شود.
عوارض جانبی: از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارومی توان‌ از يبوست‌، خشکی دهان‌، بينی، گلويا پوست‌ و اشکال‌ در بلع‌، گشاد شدن‌مردمک‌ها، براديکاردی و سپس‌ تاکيکاردیو کاهش‌ تعريق‌ نام‌ برد.
نکات قابل توصیه:1 ـ پس‌ از مصرف‌ دارواز رفتن‌ در محيطهای گرم‌ و از پرداختن‌ به‌فعاليت‌ بدنی شديد خودداری گردد.
2 ـ احتمال‌ ايجاد اختلال‌ ديد يا حساسيت‌ به‌نور وجود دارد.
3 ـ احتمال‌ بروز خشکی دهان‌، بينی يا گلووجود دارد.
4 ـ تزريق‌ وريدی آتروپين‌ بايد به‌ آهستگیصورت‌ گيرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 10939
Brand Names: 
Atropine
Atropine Alkloid
Atropine Sulfate
Sal-Tropine

بازگشت به فهرست