مکانیزم اثر: دفروکسامين‌ با آهن‌ سه‌ظرفيتی اتصال‌ پيدا کرده‌ و از شرکت‌ آن‌ درواکنش‌های شيميايی جلوگيری میکند. اين‌دارو می تواند با آهن‌ آزاد سرم‌، آهن‌فريتين‌ و هموسيدرين‌ اتصال‌ پيدا کند ولیاز هموگلوبين‌ و ميوگلوبين‌ نمی تواند آهن‌برداشت‌ کند. دفروکسامين‌ همچنين‌می تواند از بافت‌های مختلف‌ آلومينيوم‌ رابرداشت‌ کرده‌ و يک‌ کمپلکس‌ پايدار محلول‌در آب‌ ايجاد کند.
فارماکونتیک: کمتر از 15% دارو از طريق‌دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ می شود.دفروکسامين‌ بوسيله‌ آنزيم‌های پلاسمايیمتابوليزه‌ و از طريق‌ ادرار دفع‌ می شود.مقداری از دارو نيز از طريق‌ صفرا و مدفوع‌دفع‌ میگردد و نيمه‌ عمر آن‌ 6/1 ساعت‌می باشد. آهن‌ شلات‌ شده‌ که‌ از طريق‌کليه‌ها دفع‌ میگردد، رنگ‌ ادرار را به‌ قرمزمتمايل‌ میکند.
مواردمصرف: موارد مصرف‌: دفروکسامين‌ يک‌ عامل‌شلاته‌ کننده‌ فعال‌ است‌ که‌ به‌عنوان‌ دارویکمکی در درمان‌ مسموميت‌ با آهن‌ به‌کاربرده‌ می شود. اين‌ دارو همچنين‌ برایتسريع‌ دفع‌ آهن‌ مصرف‌ می شود.دفروکسامين‌ از راه‌ تزريق‌ وريدی،عضلانی و يا داخل‌ صفاقی برای کنترل‌تجمع‌ آلومينيوم‌ در استخوان‌، در مبتلايان‌به‌ نارسايی کليه‌ و در درمان‌مسموميت‌های عصبی و يا ناهنجاریهایاستخوانی در بيماران‌ تحت‌ دياليز به‌کاربرده‌ می شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: در مسموميت‌ با آهن‌ در ابتدامقدار يک‌ گرم‌ و سپس‌ هر چهار ساعت‌500 ميلی گرم‌ (تا دوبار) به‌صورت‌عضلانی تزريق‌ می شود. در صورت‌ لزوم‌تجويز دارو به‌ ميزان‌ 500 ميلی گرم‌ هر
12 ـ 4 ساعت‌ تا حداکثر 6g/day قابل‌ تکراراست‌.
مقدار اوليه‌ تجويز داخل‌ وريدی دارو يک‌گرم‌ است‌ که‌ با سرعت‌ کمتر از 15mg/kg/hانفوزيون‌ میگردد و سپس‌ مقدار 500 ميلیگرم‌ هر چهار ساعت‌ (تا دوبار) تا حداکثر6g/24h تجويز می شود.
برای تجويز زير جلدی مقدار 2g ـ 1 طیمدت‌ 24 ـ 8 ساعت‌ توسط يک‌ پمپ‌ سيارتزريق‌ میگردد. مقدار مصرف‌ دارو از20mg/kg شروع‌ و به‌ 110mg/kg يا مقدارتام‌ 3 گرم‌ در 10 ميلی ليتر آب‌ مقطراستريل‌ افزايش‌ میيابد که‌ طی 10 ساعت‌در بافت‌ زير جلد انفوزيون‌ می شود.
در مسموميت‌ مزمن‌ 50mg/kg/day ـ 20 ازدارو طی مدت‌ 8 ساعت‌ به‌صورت‌ زيرجلدی انفوزيون‌ میگردد. معهذا، تزريق‌عضلانی راه‌ تجويز ترجيحی دارو است‌ که‌بايد در تمام‌ بيمارانی که‌ در حالت‌ شوک‌نمیباشند، مورد استفاده‌ قرار گيرد. دوزمعمول‌ داخل‌ عضلانی بالغين‌ و اطفال‌
1g/day ـ 0/5 می باشد. بعلاوه‌، در صورت‌انتقال‌ خون‌ به‌ بيمار، لازم‌ است‌ يک‌ دوز 2گرمی دارو همراه‌ با هر واحد خون‌ تزريقیبه‌صورت‌ انفوزيون‌ آهسته‌ داخل‌ وريدیبا حداکثر سرعت‌ 15mg/kg/h تجويز گردد.
کودکان‌: دوز توصيه‌ شده‌ اطفال‌ درمسموميت‌ حاد با آهن‌ مقدار50mg/kg/dose است‌ که‌ هر 6 ساعت‌ و تازمانی که‌ رنگ‌ ادرار تغيير نيافته‌ است‌به‌صورت‌ داخل‌ عضلانی تجويز میگردد.سلامت‌ و کارآيی دارو در اطفال‌ کوچکتر از3 سال‌ ثابت‌ نشده‌ است‌.
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماریهایشديد کليوی يا بیادراری و درهموکروماتوز اوليه‌ نبايد مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ احتمال‌ بروز آب‌ مرواريد دربيمارانی که‌ تحت‌ درمان‌ طولانی بادفروکسامين‌ هستند وجود دارد.
2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در کودکان‌ زير سه‌سال‌ منوط به‌ دفع‌ 1mg/day آهن‌ می باشد.
3 ـ در افراد سالخورده‌ همراه‌ ويتامين‌ Cاستفاده‌ گردد.
4 ـ  راه‌ تجويز وريدی فقط در بيماران‌ مبتلابه‌ کلاپس‌ قلبی ـ عروقی مورد استفاده‌ قرارگيرد و در اولين‌ فرصت‌ تجويز داروبه‌صورت‌ داخل‌ عضلانی ادامه‌ يابد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:تجويز همزمان‌ باويتامين‌ C باعث‌ افزايش‌ توانايی اين‌ دارودر دفع‌ بيشتر آهن‌ میگردد اگرچه‌ احتمال‌سميت‌ آهن‌ نيز افزايش‌ میيابد.
عوارض جانبی: در محل‌ تزريق‌ گاهیخارش‌، درد و سفتی ايجاد میگردد. دردرمان‌ درازمدت‌ ممکن‌ است‌ واکنش‌هایآلرژيک‌ شامل‌ تورم‌ روی پوست‌، خارش‌عمومی بدن‌، بثورات‌ جلدی و واکنش‌هایآنافيلاکتيک‌ رخ‌ دهد.
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 2974
Brand Names: 
Desferal

بازگشت به فهرست