مکانیزم اثر: اثر ضد اضطراب‌ اين‌ دارواحتمالا ناشی از اثر آن‌ بر نواحیزيرقشری CNS است‌. اثر آرام‌ بخشی وخواب‌آوری آن‌ نيز احتمالا بدليل‌ خاصيت‌ضد هيستامينی می باشد. به‌ همين‌ علت‌ اثرضد خارش‌ نيز دارد. اثر ضد استفراغ‌ نيزاحتمالا به‌ اثر ضدموسکارينی آن‌ مربوط می شود.
فارماکونتیک: زمان‌ لازم‌ برای شروع‌ اثرهيدروکسیزين‌ بعد از مصرف‌ خوراکی30 ـ 15 دقيقه‌ و طول‌ مدت‌ اثر آن‌ 6 ـ 4ساعت‌ است‌.
مواردمصرف: هيدروکسی زين‌ در درمان‌اضطراب‌ و تنش‌ عصبی، به‌عنوان‌ آرام‌بخش‌ قبل‌ از بيهوشی عمومی، کاهش‌عوارض‌ قطع‌ مواد مخدر و الکل‌، کنترل‌خارشهای آلرژيک‌ از جمله‌ کهير مزمن‌ وکنترل‌ تهوع‌ و استفراغ‌ استفاده‌ میگردد.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ داروی ضداضطراب‌يا آرام‌ بخش‌ ـ خواب‌آور، مقدار 100 ـ 50ميلیگرم‌ به‌صورت‌ مقدار واحد مصرف‌می شود. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌ و يا ضدهيستامين‌ مقدار 100 ـ 25 ميلیگرم‌ سه‌ ياچهار بار در روز برحسب‌ نياز مصرف‌می شود.
کودکان‌: به‌عنوان‌ ضد اضطراب‌ يا آرام‌بخش‌ ـ خواب‌آور 0/6mg/kg به‌صورت‌مقدار واحد مصرف‌ می شود. به‌عنوان‌ضداستفراغ‌ و ضد هيستامين‌ 0/5mg/kgهر 6 ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌میگردد. در مورد کودکان‌ کمتر از 6 سال‌12/5 ميلیگرم‌ هر 6 ساعت‌ و در کودکان‌بزرگتر 25 ـ 12/5 ميلیگرم‌ هر 6 ساعت‌مصرف‌ می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:

هشدار: 1 ـ احتمال‌ بروز خشکی دهان‌ درمصارف‌ طولانی مدت‌ وجود دارد.
2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌، هيپرتروفیپروستات‌ و احتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ وبيماريهای کبد بايد با احتياط صورت‌ گيرد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با فرآورده‌های مضعف‌ CNS،داروهای ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای وداروهای کاهنده‌ فشار خون‌ باعث‌ افزايش‌اثر آنها میگردد. اثر قیآور آپومرفين‌ رادر صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ کاهش‌می دهد. مصرف‌ همزمان‌ داروهای ضددرد مخدر شبه‌ ترياک‌ با اين‌ دارو اثر ضددرد و مضعف‌ CNS آنها را افزايش‌ می دهد.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی و خشکیدهان‌ از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ در صورت‌ بروزخواب‌آلودگی، از انجام‌ کارهای دقيق‌ که‌احتياج‌ به‌ هوشياری دارند خودداری شود.
2 ـ احتمال‌ بروز خشکی دهان‌ وجود دارد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:Marax DF,Theomax DF

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5527
Brand Names: 
Ami-rax
Ephedrine SO4/Hydroxyzine HCl/Theophylline
Hydrophed
Hydroxy Compound
Marax
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست