مکانیزم اثر:
فارماکونتیک: ترفنادين‌ بخوبی از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ می گردد. به‌ مقدار زياد به‌پروتئين های پلاسما متصل‌ می شود و به‌صورت‌ متابوليت‌ در ادرار و مدفوع‌ دفع‌می گردد.
مواردمصرف: ترفنادين‌ برای جلوگيری ازعلايم‌ ناشی از حساسيت‌، مانند تب‌ يونجه‌و کهير بکار برده‌ می شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: در تب‌ يونجه‌ و رينيت‌ آلرژيک‌روزی 60 ميلیگرم‌ و در صورت‌ لزوم‌حداکثر تا 120 ميلیگرم‌ مصرف‌ میگردد.در حساسيت‌ پوستی 120 ميلیگرم‌ در يک‌يا دو نوبت‌ در روز مصرف‌ می شود.
کودکان‌: در کودکان‌ 6 ـ 3 سال‌ 15 ميلیگرم‌دو بار در روز و در کودکان‌ 12 ـ 6 سال‌ 30ميلیگرم‌ دو بار در روز مصرف‌ می شود.
موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود آريتمی قلبی نبايد مصرف‌ گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ احتمال‌ بروز آريتمی قلبی بامقادير مصرف‌ زياد وجود دارد.
2 ـ از مصرف‌ همزمان‌ با داروهای کاهنده‌پتاسيم‌ خون‌ بايد خودداری گردد.
3 ـ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهایايجادکننده‌ آريتمی احتياط شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ باداروهای مهارکننده‌ آنزيم‌های کبدی مانندکتوکونازول‌، اريترومايسين‌ و سايرايميدازولهای ضد قارچ‌ احتمال‌ آريتمی قلبی را افزايش‌ می دهد. استفاده‌ از ترکيبات‌ضد آريتمی، ضد جنون‌ و ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای اثر آريتمیزايی اين‌ دارو راافزايش‌ میدهد.
عوارض جانبی: مهمترين‌ عارضه‌ جانبی اين‌دارو احتمال‌ بروز آريتمی قلبی است‌. اثرات‌تسکينی و ضدموسکارينی آن‌ بسيار کم‌است‌ و معمولا با مقادير مصرف‌ زياد ديده‌می شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ در صورت‌ بروزآريتمی قلبی مصرف‌ دارو قطع‌ گرديده‌ و به‌پزشک‌ مراجعه‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3133
Brand Names: 
Seldane
Terfenadine

بازگشت به فهرست