مکانیزم اثر: ستيل‌ پيريدينيوم‌ کلرايدهمچون‌ ساير سورفکتانت‌های کاتيونی درمحلول‌ آبی به‌ يک‌ کاتيون‌ نسبتاً بزرگ‌فعال‌ و يک‌ يون‌ کوچک‌ غيرفعال‌ يونيزه‌می شود. ترکيبات‌ کاتيونی علاوه‌ براثرهای امولسيون‌کننده‌ و پاک‌کننده‌ دارایفعاليت‌ باکتریکش‌ عليه‌ باکتریهای گرم‌مثبت‌ و گرم‌ منفی می باشند.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: محلول‌ دهان‌ شويه‌ ستيل‌پيريدينيوم‌ کلرايد برای درمان‌ عفونت‌های سطحی دهان‌ و گلو، خوشبو و تازه‌کردن‌طعم‌ دهان‌ پس‌ از اعمال‌ دندانپزشکی و پس‌از استفراغ‌، استفاده‌ از داروهای استنشاقیو لوله‌گذاری به‌کار می رود.
مقدارمصرف: يک‌ ميلیليتر از محلول‌ باصد ميلیليتر آب‌ (نصف‌ ليوان‌) رقيق‌ و هر2-3 ساعت‌ يا طبق‌ دستور پزشک‌ غرغره‌می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: ستيل‌ پيريدينيوم‌ کلرايد باصابونها و ساير سورفکتانت‌های آنيونیناسازگاری دارد
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: خوردن‌ سورفکتانت‌هایکاتيونی سبب‌ تهوع‌ و استفراغ‌ می شود ومحلولهای غليظ آنها ممکن‌ است‌ سبب‌آسيب‌ و نکروز مری شوند. علايم‌مسموميت‌ با ترکيبات‌ آمونيوم‌ چهارتايی تنگی نفس‌ و سيانوز است‌. تضعيف‌ CNS،کمی فشار خون‌ و اغما نيز ممکن‌ است‌بروز نمايد.
نکات قابل توصیه:ـ از خوردن‌ دارو بايدبه‌شدت‌ اجتناب‌ شود.
2 ـ پس‌ از مسواک‌ کردن‌، دهان‌ به‌خوبی بامحلول‌ شسته‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3031

بازگشت به فهرست