مکانیزم اثر: اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌، آنتيموان‌، بيسموت‌،طلا و جيوه‌ مصرف‌ می شود. اين‌ داروهمراه‌ EDTA در درمان‌ مسموميت‌ حاد باسرب‌ نيز استفاده‌ میگردد. همچنين‌ دردرمان‌ مسموميت‌ حاد با جيوه‌ درصورتيکه‌ درمان‌ طی 1-2 ساعت‌ بعد ازمسموميت‌ شروع‌ شود، موثر است‌.
فارماکونتیک: بالاترين‌ غلظت‌ پلاسمايیديمرکاپرول‌ نيم‌ تا يک‌ ساعت‌ بعد از تزريق‌عضلانی آن‌ حاصل‌ می شود. نيمه‌ عمر آن‌کوتاه‌ است‌ و حداکثر طی 4 ساعت‌متابوليزه‌ و دفع‌ میگردد.
مواردمصرف: اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌، آنتيموان‌، بيسموت‌،طلا و جيوه‌ مصرف‌ می شود. اين‌ داروهمراه‌ EDTA در درمان‌ مسموميت‌ حاد باسرب‌ نيز استفاده‌ میگردد. همچنين‌ دردرمان‌ مسموميت‌ حاد با جيوه‌ درصورتيکه‌ درمان‌ طی 1-2 ساعت‌ بعد ازمسموميت‌ شروع‌ شود، موثر است‌.
مقدارمصرف: تزريق‌ ديمرکاپرول‌ بايدبه‌صورت‌ عميق‌ و عضلانی باشد و درمان‌هرچه‌ سريعتر با ساير درمان ها و يا بدون ‌آنها آغاز گردد. در مسموميت‌ خفيف‌ باآرسنيک‌ و طلا، ابتدا 2/5mg/kg چهار باردر روز به‌ مدت‌ 2 روز تزريق‌ می شود و سپس‌ درمان‌ با همين‌ مقدار در روز سوم‌،دو بار در روز و بعد يک‌ بار در روز تا 10روز ادامه‌ میيابد. در مسموميت‌ شديد باطلا و يا آرسنيک‌، ابتدا 3mg/kg هر چهارساعت‌ به‌ مدت‌ 2 روز تزريق‌ می شود وسپس‌ درمان‌ با همين‌ مقدار در روز سوم‌،چهار بار در روز و سپس‌ يک‌ تا دو بار درروز تا 10 روز، ادامه‌ میيابد. در درمان‌انسفالوپاتی حاد ناشی از سرب‌، ابتدا4mg/kg به‌ تنهايی تزريق‌ می شود و بعددرمان‌ با همين‌ مقدار همراه‌ با کلسيم‌ادتات‌دیسديم‌ هر چهار ساعت‌، ادامه‌می يابد. در مسموميت های با شدت‌ کمتر،مقدار 3mg/kg تجويز می گردد.
موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در بیکفايتی کبدی،به‌ استثنای يرقان‌ ناشی از آرسنيک‌، نبايدمصرف‌ شود.
2 ـ در بیکفايتی کليه‌ (مگر در شرايطخاص‌ که‌ در آنصورت‌ دارو بايد با احتياطکامل‌ مصرف‌ گردد) نبايد مصرف‌ گردد.
3 ـ در مسموميت‌ با آهن‌، کادميوم‌ وسلنيوم‌ نبايد مصرف‌ گردد زيرا کمپلکس‌دارو و فلز از خود فلز به‌ تنهايی، به‌ ويژه‌برای کليه‌ها سمیتر است‌.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در طول‌ درمان‌ مزمن‌ تب‌(واکنشی که‌ ظاهراً مخصوص‌ اطفال‌ است‌)ممکن‌ است‌ در 30 درصد از اطفال‌ بروزکند.
2 ـ در افراد مبتلا به‌ کمبود G6PD با احتياط مصرف‌ شود.
3 ـ در افراد مسن‌، دوران‌ بارداری وشيردهی و افزايش‌ فشارخون‌ با احتياط مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:اين‌ دارو با فرآورده‌های حاوی آهن‌ در صورتی که‌به‌طور همزمان‌ مصرف‌ گردند، تداخل‌دارد.
عوارض جانبی: بالا رفتن‌ فشار خون‌ همراه‌ با تاکی کاردی که‌ به‌ مقدار مصرف‌ دارو بستگی دارد از عوارض‌شايع‌ اين‌ دارو است‌. از عوارض‌ ديگر می توان‌ تهوع‌ و استفراغ‌، سردرد واحساس‌ سوزش‌ در لب‌ها، دهان‌ و گلو،اسپاسم‌ پلکها، ترشح‌ از بينی و دهان‌،احساس‌ تنگی گلو و سينه‌، درد شکم‌، درد وآبسه‌ در محل‌ تزريق‌، اضطراب‌، ضعف‌ و بيقراری را نام‌ برد.
نکات قابل توصیه:در طول‌ درمان‌ با اين‌دارو بايد ادرار را قليايی نگهداشت‌، زيراکمپلکس‌ ديمرکاپرول‌ و فلز به‌راحتی درمحيط اسيدی شکسته‌ می شود. ادرارقليايی، کليه‌ها را در مقابل‌ اثرات‌ سمی فلزحفظ می کند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 7025
Brand Names: 
BAL In Oil

بازگشت به فهرست