مکانیزم اثر: اين‌ دارو معمولا همراه‌ سديم‌نيتريت‌ در مسموميت‌ با سيانيد مصرف‌می شود. بدين‌ ترتيب‌ که‌ يون‌ سيانيد تبديل‌شده‌ به‌ سيانومتهموگلوبين‌ را به‌تيوسيانات‌ تبديل‌ می کند. همچنين‌ احتمالا با ايجاد کمپلکس‌ غير سمی با سيس‌ پلاتين‌(سيس‌پلاتين‌ ـ تيوسولفات‌) از رسيدن‌مقادير زياد سيس‌ پلاتين‌ به‌ کليه‌هاجلوگيری به‌عمل‌ می آورد.
فارماکونتیک: پس‌ از تزريق‌ به‌سرعت‌ دربافت ها توزيع‌ می گردد. نيمه‌ عمر آن‌20 ـ 15 دقيقه‌ است‌ ولی وقتی به‌صورت‌تيوسيانات‌ درآيد به‌ حدود 7 ـ 3 روزافزايش‌ میيابد. دارو از راه‌ کليه‌ها دفع‌می شود.
مواردمصرف: تيوسولفات‌ سديم‌ در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌ مصرف‌ می شود.اين‌ دارو به‌ عنوان‌ داروی کمکی در درمان‌ مسموميت‌ با سيانيد، همراه‌ بانيتريت‌ سديم‌ و برای جلوگيری از سميت‌کليوی ناشی از سيس‌پلاتين‌ استفاده‌می شود.
مقدارمصرف: در مسموميت‌ با آرسنيک‌،ابتدا 0/1 گرم‌ به‌ آهستگی در وريد تزريق‌میگردد و در سه‌ روز بعد به‌ ترتيب‌ 0/2،0/3 و 0/4 گرم‌ به‌ همان‌ روش‌ تزريق‌می شود. در مسموميت‌ با سيانور، پس‌ ازتجويز نيتريت‌ سديم‌، مقدار 12/5 گرم‌به‌صورت‌ وريدی تزريق‌ می شود. درصورت‌ لزوم‌، می توان‌ مقدار مصرف‌ را با6/25 گرم‌ تکرار کرد. برای جلوگيری ازنفروتوکسيسيتی حاصل‌ از سيس‌ پلاتين‌مقدار مصرف‌ مشخصی بيان‌ نشده‌ است‌ولی بعضی از پزشکان‌ مقدار 2g/m2 را قبل‌از مصرف‌ سيس‌ پلاتين‌ تجويز کرده‌اند.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: به‌دليل‌ حضور يون‌ سديم‌، درسيروز کبدی، نارسايی احتقانی قلب‌،توکسمی ناشی از حاملگی و نارسايی کليوی و فشار خون‌ با احتياط مصرف‌شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: غير از اختلالات‌ اسمزیناشی از مصرف‌ تيوسولفات‌ سديم‌، اين‌دارو نسبتاً غيرسمی است‌.
نکات قابل توصیه:در صورت‌ بروز تحريک‌يا حساسيت‌ مصرف‌ آن‌ بايد قطع‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 7783
Brand Names: 
Sodium Thiosulfate

بازگشت به فهرست