مکانیزم اثر: اثر ضد آلرژيک‌ آن‌ ناشی ازمهار گيرنده‌های  H1هيستامينی است‌.همچنين‌ دارای آثار آنتیکلينرژيک‌ است‌.
فارماکونتیک: بخوبی از راه‌ خوراکی جذب‌می شود. متابوليسم‌ آن‌ کبدی است‌ و از کليه‌دفع‌ می شود. نيمه‌ عمر کلرفنيرامين‌ 15 ـ 12ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای شروع‌ اثر ازراه‌ خوراکی 60 ـ 15 دقيقه‌ است‌.
مواردمصرف: کلرفنيرآمين‌ در درمان‌علامتی رينيت‌ آلرژيک‌ فصلی يا دايمی،رينيت‌ وازوموتور و التهاب‌ آلرژيک‌ملتحمه‌ ناشی از استنشاق‌ مواد آلرژن‌ و ياخوردن‌ آنها، کهير و کهير غول‌آسا، وبه‌عنوان‌ داروی کمکی در شوک‌آنافيلاکتيک‌ به‌کار می رود.
مقدارمصرف: تزريقی: طی 1 دقيقه‌ به‌طور آهسته‌ مقدار 20 ـ 10 ميلیگرم‌ تزريق‌ وريدی می گردد.
خوراکی:
بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد هيستامين‌، 4ميلیگرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ برحسب‌ نيازاستفاده‌ می گردد. حداکثر مقدار مصرف‌24mg/day است‌.
کودکان‌: در کودکان‌ زير يکسال‌ توصيه ‌نمی گردد. در کودکان‌ 2 ـ 1 سال‌ 1mg/day، 5 ـ 2 سال‌ 1 ميلی گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ تا حداکثر 6mg/day و درکودکان‌ 12 ـ 6 سال‌ 2 ميلیگرم‌ هر 6 ـ 4 تا ساعت‌ حداکثر 12mg/day مصرف‌می گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ احتمال‌ خشک‌ شدن‌ دهان‌ وافزايش‌ بيماريهای دهان‌ و دندان‌ با مصرف‌طولانی مدت‌ آنتیهيستامين‌ها وجود دارد.
2 ـ در صرع‌، هيپرتروفی پروستات‌ واحتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ و بيماريهای کبد بااحتياط مصرف‌ گردد.
عوارض‌ جانبی: عارضه‌ شايع‌ آن‌خواب‌آلودگی است‌. اين‌ دارو می تواندعوارض‌ آنتیکلينرژيک‌ مثل‌ خشکی دهان‌و تاری ديد را همراه‌ داشته‌ باشد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با مضعف‌های CNS ممکن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ اين‌ دارو را افزايش‌ دهد. استفاده‌همزمان‌ آن‌ با داروهای آنتیکلينرژيک‌اثرات‌ جانبی اين‌ دارو را تشديد میکند.مصرف‌ همزمان‌ داروهای سمی برای گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها و وانکومايسين‌با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ اثر سمی آن‌ را برگوش‌، از جمله‌ وزوز گوش‌ و سرگيجه‌ رابپوشاند.
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:1 ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشی همراه‌ با غذا، آب‌ يا شيرمصرف‌ گردد.
2 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگی از انجام‌کارهايی که‌ نياز به‌ تمرکز حواس‌ دارندخودداری گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها: Comtrex Maximum Strength Cold Relief,Contac Severe Cold and Flu Maximum Stength,Genacol,Alka-Seltzer Plus Cough and Cold Liquigel,Child Tylenol Cold Multi-Symptom Plus Cough,Childrens Multi-symptom Plus Cough,Childrens Tylenol Flu,Co-Apap,Cold Symptom Relief,Complete Cold Medicine,Comtrex Cold and Flu Maximum ,Strength Liquid,Comtrex Cold and Flu Maximum,Strength Tablet,Comtrex Day and Night,Cough Formula M Multi-Symptom,Flu& Cold and Cough,Flu& Cold and Cough Medicine,Genacol Maximum Strength,Multi-Symptom Cold Relief,Robitussin Honey Flu Nighttime,Theraflu Night Cough and Cold and Flu,Theraflu Nightime Maximum,Strength,Theraflu, Flu, Cold and Cough Powder,Triaminic Cold and Fever,Tylenol Cold and Flu Powder,Tylenol Cold Complete Formula,Vicks 44 Cold, Flu and Cough,Vicks Formula 44M,Viro-Med Tablets,Gelpirin-CCF,Alka-Seltzer Plus Cold,Dristan Cold Multi Symptom,Formula,Gendecon,Protid,Dexbrom-DM,Ultra Cap,Alumadrine,Chlor-Trimeton Sinus,Congestant D,Coricidin D,Cotylenol Chewable Cold Tablet,Liquigel,Allerest Headache Strength,Allerest Sinus,Allergy Sinus,Childrens Tylenol Cold,Multi-Symptom,Codimal,Comtrex Allergy Sinus,Comtrex Allergy Sinus Maximum,Strength,Comtrex Allergy Sinus Night and Day,Flu & Cold Med Pak,Kolephrin,Lorsin,Non-Aspirin Childrens Cold,Phenapap Sinus Improved,Simplet,Sinarest,Sinarest Extra Strength,Singlet,Sinutab Ex-Strength,Theraflu Flu and Cold Medicine Powder,Theraflu Maximum Strength,Theraflu Sore Throat Maximum Strength,Tricom,Tylenol Allergy Sinus Caplet,Tylenol Allergy Sinus Gelcap,Tylenol Allergy Sinus Geltab,Tylenol Cold-Child,Tylenol Gelcap Allergy Sinus,

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4989
Brand Names: 
Chlor-A-Tyl
Colrex
Sinapils
Cold Relief
Comtrex Cold and Flu Maximum Strength
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست