مکانیزم اثر: اثرات‌ اين‌ دارو ناشی از مهارگيرنده‌ H1 هيستامينی است‌.
فارماکونتیک: اين‌ دارو از طريق‌ خوراکی سريعاً جذب‌ شده‌ و بعد از 2 ـ 1 ساعت‌ به‌حداکثر غلظت‌ پلاسمايی می رسد و در کبدمتابوليزه‌ می شود.
مواردمصرف: سيناريزين‌ برای رفع‌اختلالاتی مثل‌ سرگيجه‌، وزوز گوش‌، تهوع‌و استفراغ‌، در بيماری منيير، بيماری مسافرت‌، بيماری عروق‌ محيطی و سندرم‌رينود تجويز می شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: مقدار 30 ميلیگرم‌ 3 بار درروز مصرف‌ می شود. در بيماری مسافرت‌30 ميلیگرم‌ 2 ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌ وسپس‌ در صورت‌ لزوم‌ 15 ميلیگرم‌ هر 8ساعت‌ در طول‌ مسافرت‌ مصرف‌ می شود.در اختلالات‌ عروق‌ محيطی ابتدا 75ميلیگرم‌ 3 بار در روز مصرف‌ می شود.مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ 75 ميلیگرم‌ 3 ـ 2بار در روز است‌.
کودکان‌: مقدار مصرف‌ در کودکان‌ 12 ـ 5سال‌ نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌است‌.
موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودپورفيری نبايد مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در صورت‌ پايين‌ بودن‌ فشارخون‌ بيمار، مصرف‌ مقادير زياد اين‌ داروبايد با احتياط انجام‌ شود.
2 ـ در صورت‌ وجود صرع‌، هيپرتروفیپروستات‌، احتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ وبيماری کبدی بايد با احتياط مصرف‌
شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، خشکیدهان‌، تاری ديد، بثورات‌ جلدی، خستگی،سردرد و اختلالات‌ گوارشی از عوارض‌جانبی دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 7432

بازگشت به فهرست