مکانیزم اثر: اثر ضد آلرژی آن‌ ناشی ازرقابت‌ با هيستامين‌ برای اتصال‌ به‌گيرنده‌های H1 است‌.
فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو بخوبی از راه‌تزريق‌ يا خوراکی جذب‌ میگردد.متابوليسم‌ آن‌ کبدی است‌. زمان‌ شروع‌ اثرشکل‌ خوراکی آن‌ بين‌ 60 ـ 15 دقيقه‌ است‌ وطول‌ مدت‌ اثر کلماستين‌ در حدود 12ساعت‌ می باشد و از راه‌ کليوی دفع‌می گردد.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: کلماستين‌ در درمان‌ علامتیرينيت‌ آلرژيک‌ فصلی يا دائمی، التهاب‌آلرژيک‌ ملتحمه‌ ناشی از مواد آلرژن‌،خارش‌ ناشی از واکنش‌های آلرژيک‌ وکهير و به‌عنوان‌ درمان‌ کمکی شوک‌آنافيلاکتيک‌ به‌کار برده‌ می شود.
مقدارمصرف: خوراکی:
بزرگسالان‌: مقدار 10 ميلیگرم‌ دو بار درروز يا 2 ميلیگرم‌ 3 ـ 1 بار در روز مصرف‌می شود. حداکثر ميزان‌ مصرف‌ دارو6mg/day است‌.
کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ کمتر از 12سال‌ مقدار 1 ـ 0/5 ميلیگرم‌ هر 12 ـ 8ساعت‌ مصرف‌ می شود.
تزريقی: مقدار 4mg/day ـ 2 به‌صورت‌تزريق‌ عضلانی در بزرگسالان‌ و  2mg/day ـ 1 در کودکان‌ به‌کار برده‌می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: احتمال‌ بروز سرگيجه‌، اغتشاش‌شعور و کمی فشار خون‌ ناشی از مصرف‌اين‌ دارو بيماران‌ سالخورده‌ بيشتر است‌.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهای پايين‌ آورنده‌ فشارخون‌ و داروهای مضعف‌ CNS ممکن‌ است‌باعث‌ افزايش‌ اثر آنها گردد. مصرف‌ اين‌دارو با داروهای سمی برای گوش‌ ممکن‌است‌ علايم‌ مسموميت‌ گوشی آنها از جمله‌وزوز گوش‌ را بپوشاند.
عوارض جانبی: عوارض‌ شايع‌ آن‌ شامل‌خواب‌آلودگی و غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌است‌
نکات قابل توصیه:1 ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشی، اين‌ دارو همراه‌ با غذا،آب‌ يا شير مصرف‌ شود.
2 ـ داروهای ضد هيستامين‌ ممکن‌ است‌علايم‌ مسموميت‌ گوشی ناشی از مصرف‌مقادير زياد ساليسيلات‌ها را بپوشاند.
3 ـ احتمال‌ بروز خواب‌آلودگی وجود دارد.بنابراين‌ از کار با آلاتی که‌ نيازمند هوشياریاست‌، مانند رانندگی، خودداری گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:Daily Hist,Dailyhist-1,Tavist,Tavist Allergy,Tavist-1,Tavist Allergy/Sinus/Headache

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 6569
Brand Names: 
Allerhist-1
Anti-Hist 1
Antihist-1
Clemastine Fumarate
Contac 12 Hour Allergy
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست