مکانیزم اثر: اين‌ دارو آنتاگونيست‌گيرنده‌های H1 و گيرنده‌های سروتونينیمی باشد. به‌ دليل‌ خاصيت‌ آنتی هيستامينی آن‌، اثر ضد آلرژی دارد.
فارماکونتیک: اين‌ دارو بخوبی از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ می گردد. اثر آن‌ 60 ـ 15دقيقه‌ پس‌ از مصرف‌ خوراکی ظاهرمی گردد. دفع‌ آن‌ کليوی و اغلب‌ به‌صورت‌متابوليت‌ طی 24 ساعت‌ صورت‌ می گيرد.
مواردمصرف: سايپروهپتادين‌ برای درمان‌آلرژی ناشی از تب‌ يونجه‌، کهير و کهيرغول‌آسا، کهير ناشی از سرما، ميگرن‌ ودرمان‌ بيماری کوشينگ‌ استفاده‌ شده‌است‌.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: در درمان‌ آلرژی مقدار 4ميلیگرم‌ 4 ـ 3 بار در روز و حداکثر 32ميلیگرم‌ در روز مصرف‌ می شود. درميگرن‌ 4 ميلیگرم‌ تجويز که‌ در صورت‌نياز پس‌ از نيم‌ ساعت‌ تکرار می شود. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ آن‌ 4 ميلیگرم‌ هر 6 ـ 4ساعت‌ است‌.
کودکان‌: در کودکان‌ 6 ـ 2 سال‌ 2 ميلیگرم‌3 ـ 2 بار در روز و حداکثر 12 ميلیگرم‌ درروز مصرف‌ می شود
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ احتمال‌ سرگيجه‌، تسکين‌بيش‌ از حد، اغتشاش‌ شعور و کمی فشارخون‌ ناشی از مصرف‌ اين‌ دارو درسالخوردگان‌ بيشتر است‌.
2 ـ مصرف‌ طولانی مدت‌ اين‌ دارو باعث‌خشکی دهان‌ می شود و احتمال‌ گلودرد،عفونت‌ دهان‌ و گلو و پوسيدگی دندان‌وجود دارد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با مضعف‌های CNS ممکن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ آن‌ را افزايش‌ دهد. استفاده‌همزمان‌ اين‌ دارو با داروهایآنتیکلينرژيک‌ اثرات‌ جانبی آن‌ را تشديدمی کند. مصرف‌ همزمان‌ داروهای سمی برای گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها ووانکومايسين‌ با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ اثرسمی آن‌ را بر گوش‌ از جمله‌ وزوز گوش‌ وسرگيجه‌ را بپوشاند.
عوارض جانبی: عوارض‌ شايع‌ اين‌ داروخشکی دهان‌، تاری ديد، خواب‌آلودگی،غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌ و افزايش‌ وزن‌می باشند.
نکات قابل توصیه:1 ـ احتمال‌ افزايش‌ وزن‌وجود دارد.
2 ـ بمنظور کاهش‌ تحريک‌ گوارشی همراه‌با غذا، آب‌ يا شير مصرف‌ گردد.
3 ـ در صورت‌ بروز خواب‌ آلودگی ازانجام‌ کارهايی که‌ نياز به‌ تمرکز حواس‌دارند خودداری گردد.
4 ـ اين‌ دارو می تواند عوارض‌ سمی گوشیساليسيلات‌ها را بپوشاند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4428
Brand Names: 
Cyproheptadine Hydrochloride
Periactin

بازگشت به فهرست