مکانیزم اثر: ديمن‌ هيدرينات‌ يک‌ دارویآنتی هيستامين‌ است‌ و احتمالا با اثر ضدموسکارينی مرکزی باعث‌ کاهش‌ فعاليت‌لابيرنت‌ و مرکز CTZ در بصل‌النخاع‌می شود و باعث‌ مهار سرگيجه‌ و تهوع‌است‌.
فارماکونتیک: اين‌ دارو بخوبی از راه‌خوراکی جذب‌ می گردد متابوليسم‌ آن‌کبدی است‌ و از کليه‌ طی 24 ساعت‌به‌صورت‌ متابوليت‌ دفع‌ می گردد.
مواردمصرف: ديمن‌ هيدرينات‌ در درمان‌سرگيجه‌، تهوع‌، بيماری مسافرت‌ وهمچنين‌ سرگيجه‌ ناشی از بيماريهای که‌ برروی بخش‌ دهليزی گوش‌ اثر میگذارند(مانند التهاب‌ لابيرنت‌) به‌کار برده‌ می شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد استفراغ‌ و ضدسرگيجه‌ مقدار 100 ـ 50 ميلیگرم‌ هر چهارساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌ می شود.حداکثر مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌ تا400mg/day است‌.
کودکان‌: در کودکان‌ 6 ـ 1 ساله‌ 25mg/day ـ 12/5 و در کودکان‌ 12 ـ 7ساله‌، 50mg/day ـ 25 مصرف‌ می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  1 ـ احتمال‌ بروز سرگيجه‌،تسکين‌، اغتشاش‌ شعور و کمی فشار خون‌در بيماران‌ سالخورده‌ وجود دارد.
2 ـ احتمال‌ بروز خشکی دهان‌ وجود داردو در صورت‌ مصرف‌ مداوم‌ ممکن‌ است‌باعث‌ بروز بيماريهای دهان‌ و دندان‌
گردد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:اين‌ دارو اثرات‌ ضدموسکارينی آمانتادين‌، آتروپين‌ و ترکيبات‌مشابه‌، هالوپيريدول‌، فنوتيازين‌ها وپروکائين‌ آميد را تشديد می کند. مصرف‌همزمان‌ با داروهای سمی برای گوش‌می تواند علايم‌ مسموميت‌ گوشی ناشی ازاين‌ داروها را بپوشاند. اين‌ دارو اثرات‌داروهای مضعف‌ CNS را تشديد می کند.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، غليظ شدن‌ترشحات‌ نايژه‌، تاری ديد، دفع‌ مشکل‌ يادردناک‌ ادرار، هيجان‌ و عصبانيت‌ ازعوارض‌ اين‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشی، همراه‌ غذا، آب‌ يا شيرمصرف‌ شود.
2 ـ داروهای ضد هيستامين‌ ممکن‌ است‌علايم‌ مسموميت‌ گوشی ناشی از مصرف‌مقادير زياد ساليسيلات‌ها را بپوشانند.
3 ـ احتمال‌ بروز خواب‌آلودگی وجود دارد.بنابراين‌ از کار با آلاتی که‌ نيازمندهوشياری است‌ مانند رانندگی خودداری شود.
4 ـ ديمن‌ هيدرنات‌ به‌ عنوان‌ ضد سرگيجه‌حداقل‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌ بايدمصرف‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:
Dramoject,Driminate,Dymenate,Gravol,Hydrate,Marmine,Motion Sickness,Motion-Aid,Travel Sickness,Travel-EZE,Travel-Wise,Triptone,Uni-Calm,Wehamine,D-Vaso

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 8518
Brand Names: 
Chlorotheophylline
Dimenhydrinate
Dimentabs
DMH
Dramamine
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست