مکانیزم اثر: دارو با نفوذ به‌داخل‌ ديواره‌سلولی ميکروارگانيسم‌ باعث‌ خروج‌محتويات‌ سلولی می شود. به‌دليل‌ بارمثبت‌، به‌هنگام‌ شستشوی دهان‌ بر سطوح‌دندان‌، پلاکها و مخاط که‌ دارای بار منفی هستند، جذب‌ شده‌ و با گذشت‌ زمان‌به‌تدريج‌ از آنها آزاد شده‌ و اثرباکتريويسيدی خويش‌ را اعمال‌ می کند.
فارماکونتیک: در حدود 30 درصد از دارومتعاقب‌ شستشوی دهان‌ با کلرهگزيدين‌گلوکانات‌ در حفره‌ دهان‌ باقی مانده‌ وبه‌تدريج‌ در مايعات‌ دهان‌ آزاد می شود.
مواردمصرف: کلرهگزيدين‌ گلوکونات‌ برای حفظ بهداشت‌ دهان‌ و ممانعت‌ از تشکيل‌پلاک‌ دهان‌ به‌کار می  رود.
مقدارمصرف: ده‌ ميلیليتر از محلول‌ دو باردر روز به‌ مدت‌ يک‌ دقيقه‌ غرغره‌ می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: از تماس‌ دارو با چشم‌ها، گوش‌ ميانی و حفرات‌ بدن‌ بايد اجتناب‌شود
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:کلرهگزيدين‌ باصابونها و پاک‌کننده‌های آنيونی ناسازگاراست‌.
عوارض جانبی: با مصرف‌ کلرهگزيدين‌،ممکن‌ است‌ تحريک‌، درماتيت‌ يا حساسيت‌به‌ نور مشاهده‌ شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ از خوردن‌ دارو بايدخودداری گردد.
2 ـ در صورت‌ ايجاد تحريک‌، درماتيت‌ ياحساسيت‌ به‌ نور، مصرف‌ دارو بايد قطع‌شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:
Dyna-Hex,Hibistat,Hibistat Towelette,Peridex,PerioChip,Periogard,Perisol,Spectrum-4

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5626
Brand Names: 
Betasept
Calgon Vesta
Chlorhexidine Gluconate
Chlorostat
Chlorostat 4
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست