مکانیزم اثر: کاتيون‌ آمونيم‌ توسط کبدبه‌اوره‌ تبديل‌ شده‌ و يک‌ اتم‌ هيدروژن‌ آزاد می گردد که‌ با يون‌ بیکربنات‌، آب‌ و گازکربنيک‌ توليد می نمايد. آنيون‌ کلرور بابازهای ثابت‌ در مايع‌ خارج‌ سلولی پيوند می يابد. جايگزينی بیکربنات‌ باکلرورباعث‌ تغيير نسبت‌ بیکربنات‌ به‌اسيدکربنيک‌ شده‌ و اسيدوز ايجاد می کند.همچنين‌ باافزايش‌ دفع‌ الکتروليت‌ها و آب‌خارج‌ سلولی، کلرور آمونيم‌ سبب‌ کاهش‌مايع‌ خارج‌ سلولی شده‌ و جابجايی مايعاتیرا که‌ سبب‌ خيز شده‌اند، تسريع‌ می کند.
فارماکونتیک: کلرور آمونيم‌ پس‌ ازمصرف‌ خوراکی به‌سرعت‌ از مجرای گوارش‌ جذب‌ می شود و در طول‌ 6ـ3ساعت‌ جذب‌ آن‌ کامل‌ می شود. اين‌ دارو درکبد متابوليزه‌ و به‌اسيد کلريدريک‌ و اوره‌تبديل‌ می شود.
مواردمصرف: کلرورآمونيم‌ به‌عنوان‌خلط آور، معمولا در ترکيب‌ باسايرداروهای خلطآور و ضدسرفه‌ مصرف‌می شود. کلرور آمونيم‌ سبب‌ ايجاد ديورزگذرا و اسيدوز خفيف‌ می شود و سبب‌تسريع‌ در دفع‌ داروهای بازی میگردد. اين‌دارو در درمان‌ آلکالوز متابوليک‌ شديد ونيز حفظ pH اسيدی ادرار در درمان‌بعضی از اختلالات‌ مجرای ادرار مورداستفاده‌ قرار می گيرد. اين‌ دارو به‌منظورافزايش‌ حلاليت‌ يون‌های کلسيم‌ و فسفات‌برای کنترل‌ بيماران‌ مبتلا به‌سنگهایفسفاتی مجاری ادراری و همچنين‌ افزايش‌يونيزاسيون‌ کلسيم‌ در تتانی ناشی ازآلکالوز مصرف‌ شده‌ است‌.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ اسيدیکننده‌ ادرار،مدر و درمان‌ آلکالوز، g/day 12ـ4 درمقادير منقسم‌ هر 6ـ4 ساعت‌ مصرف‌می شود. به‌عنوان‌ مدر، دارو بايد 4ـ3 روزمصرف‌ شود، سپس‌ مصرف‌ آن‌ برای چندروز قطع‌ شود و بعد از آن‌ مجدداً درمان‌به‌همين‌ ترتيب‌ شروع‌ شود.
کودکان‌: به‌عنوان‌ اسيدیکننده‌ ادرار،mg/kg/day 75 در چهار مقدار منقسم‌مصرف‌ می شود.
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماران‌مبتلا به‌عيب‌ شديد کار کبد يا کليه‌ واسيدوز اوليه‌ نبايد مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌بیکفايتی ريه‌ يا خيز قلبی بايد بااحتياط مصرف‌ شود.
2 ـ پيگيری وضعيت‌ بيماران‌ از نظر علائم‌ ونشانه‌های مسموميت‌ با آمونيم‌ در طول‌مصرف‌ کلرور آمونيم‌، بايد صورت‌ گيرد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: تحريک‌ مخاط معده‌،ناراحتی معده‌، بیاشتهايی، تهوع‌، استفراغ‌و تشنگی، پس‌ از مصرف‌ خوراکی وبه‌ويژه‌ بامقادير زياد گزارش‌ شده‌ است‌.مقادير بسيار زياد اين‌ دارو ممکن‌ است‌سبب‌ بروز اسيدوز و کمی پتاسيم‌ خون‌شود.
نکات قابل توصیه:اين‌ دارو بايد پس‌ از غذامصرف‌ شود تا احتمال‌ بروز عوارض‌گوارشی به‌حداقل‌ برسد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4424
Brand Names: 
Ammonium Chloride
Rolatuss
Quelidrine
دسته دارویی: 
Genitourinary Drugs

بازگشت به فهرست