مکانیزم اثر: ميتل‌ ارگونوين‌ عضله‌ رحم‌ رامستقيماً تحريک‌ می کند. انقباض‌ ديواره‌رحم‌ و اطراف‌ رگهای خونريزی دهنده‌ درمحل‌ جفت‌ سبب‌ توقف‌ خونريزی می شود.متيل‌ ارگونوين‌ شبيه‌ ديگر آلکالوئيدهایارگوت‌، باتحريک‌ گيرنده‌های سروتونين‌ وآلفا آدرنرژيک‌ سبب‌ انقباض‌ عروق‌سرخرگی می شود. اثرات‌ اکسیتوسيک‌متيل‌ ارگونوين‌ بيش‌ از اثرات‌ عروقی آن‌می باشد.
فارماکونتیک: جذب‌ خوراکی دارو سريع‌ وبه‌ميزان‌ 60 درصد و جذب‌ عضلانی دارو 78درصد می باشد. متابوليسم‌ دارو کبدی بوده‌و دارای متابوليسم‌ اولين‌ عبور کبدی بالايیمی باشد. پس‌ از تجويز خوراکی، اثر داروپس‌ از 10ـ 5 دقيقه‌ شروع‌ و به‌مدت‌ 3 ساعت‌ادامه‌ میيابد. در تزريق‌ داخل‌ عضلانی اثرپس‌ از 5 ـ2 دقيقه‌ شروع‌ و برای 3 ساعت‌باقی میماند. در تزريق‌ داخل‌ وريدی، شروع‌اثر فوری و طول‌ اثر 45 دقيقه‌ می باشد.حذف‌ دارو عمدتاً کليوی است‌.
مواردمصرف: متيل‌ ارگونوين‌ به‌منظورپيشگيری و درمان‌ خونريزی پس‌ اززايمان‌ يا سقط جنين‌ به‌کار برده‌ می شود.در درمان‌ سقط ناقص‌ نيز ممکن‌ است‌به‌کار برده‌ شود.
مقدارمصرف: خوراکی: 0/20/4 ميلیگرم‌ 4ـ2 بار در روزکه‌ تا برطرف‌ شدن‌ خطر خونريزی ادامه‌میيابد. معمولا مصرف‌ دارو به‌مدت‌ 48ساعت‌ کافی می باشد ولی در برخی ازبيماران‌ (خصوصاً در درمان‌ سقط ناقص‌)ممکن‌ است‌ مصرف‌ دارو تا 7 روز ادامه‌يابد.
تزريقی: مقدار موردنياز دارو از طريق‌تزريق‌ داخل‌ وريدی يا داخل‌ عضلانی 0/2ميلیگرم‌ می باشد که‌ در صورت‌ لزوم‌ 4ـ2ساعت‌ بعد (تا 5 نوبت‌) قابل‌ تکرار است‌.
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در آنژين‌صدری ناپايدار، انفارکتوس‌ ميوکارد،بيماري های قلبی ـ عروقی، بيماری سرخرگ‌کرونر، سابقه‌ بيماری های عروق‌ مغزی وحملات‌ ايسکميک‌ ناپايدار، اکلامپسی، پره‌اکلامپسی، سابقه‌ افزايش‌ شديدفشارخون‌، بيماريهای انسدادی عروق‌محيطی و سندروم‌ رينود نبايد مصرف‌شود
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ بابيهوش‌کننده‌های عمومی خصوصاًهالوتان‌ سبب‌ افزايش‌ انقباض‌ عروق‌محيطی می شود. هالوتان‌ باغلظت‌ بالاتر از1 درصد بااثرات‌ اکسیتوسيک‌ متيل‌ارگونوين‌ تداخل‌ کرده‌ و باعث‌ تشديدخونريزی رحمی می شود. مصرف‌همزمان‌ با بروموکريپتين‌ و ديگرآلکالوئيدهای ارگوت‌ می تواند سبب‌افزايش‌ فشارخون‌، افزايش‌ احتمال‌ سکته‌مغزی، تشنج‌ و انفارکتوس‌ ميوکارد شود.متيل‌ ارگونوين‌ سبب‌ کاهش‌ اثرات‌نيتروگليسرين‌ و ساير داروهای ضدآنژين‌می شود، و در ضمن‌ اثر داروهای منقبض‌کننده‌ عروق‌ و افزايش‌ دهنده‌ فشارخون‌ (مقلدهای سمپاتيک‌) را افزايش‌می دهد.
عوارض جانبی: مهمترين‌ عوارض‌ جانبی دارو شامل‌ آهسته‌شدن‌ ضربان‌ قلب‌، دردقفسه‌ سينه‌، واکنش‌های آلرژيک‌، اسپاسم‌عروق‌ محيطی، تهوع‌ و استفراغ‌ (خصوصاًپس‌ از تزريق‌ داخل‌ وريدی)، دردمعده‌ ياشکم‌، اسهال‌، سرگيجه‌، تعريق‌ ووزوزگوش‌ می باشند.
نکات قابل توصیه:1 ـ خطر ارگوتيسم‌ وقانقاريا بامصرف‌ طولانی مدت‌ دارو وجوددارد.
2 ـ از آنجا که‌ عفونت‌ سبب‌ افزايش‌حساسيت‌ به‌ دارو می شود، بروز هر نوع‌عفونت‌ بايد به‌پزشک‌ اطلاع‌ داده‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 9874
Brand Names: 
Methergine
دسته دارویی: 
Genitourinary Drugs

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
مهمان, 26/09/2011 08:45:34 am
باتشکر بسیار خوب بود
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر