مکانیزم اثر: سولفوناميدها داروهای ضدعفونی کننده‌ باکتريواستاتيک‌ با طيف‌ اثرگسترده‌ هستند که‌ به‌طور رقابتی آنزيم‌دیهيدرو پتروات‌ سنتتاز باکتريائی رامهار می کنند. اين‌ عمل‌ باعث‌ مهار ساخت‌اسيد فوليک‌ می شود.
فارماکونتیک: سولفوناميدهای موجود درفرآورده‌ از طريق‌ مخاط دستگاه‌ واژينال‌جذب‌ می شوند.
مواردمصرف: تريپل‌سولفا به‌عنوان‌ ضدعفونی کننده‌ در دستگاه‌ تناسلی زنان‌مصرف‌ می شود.
مقدارمصرف: مقدار يک‌ اپليکاتور (تقريباً5 ـ4 گرم‌) از کرم‌ واژينال‌ دوبار در روزبه‌هنگام‌ خواب‌ و بيدارشدن‌ به‌مدت‌ 6ـ4روز استعمال‌ می شود. مقدار مصرف‌ رامی توان‌ به‌نصف‌ تا يک‌ چهارم‌ اپليکاتوردوبار در روز کاهش‌ داد. در مورد قرص‌واژينال‌ يک‌ قرص‌ دوبار در روز به‌ هنگام‌خواب‌ و بيدارشدن‌ به‌مدت‌ 10 روزمصرف‌ می شود که‌ مقدار مصرف‌ را درصورت‌ نياز می توان‌ تکرار کرد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: در صورت‌ وجود کمبود G6PD،عيب‌ کار کبد، عيب‌ کار کليه‌ و يا پورفيریاين‌ دارو بايد با احتياط مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: واکنش‌های حساسيتی به‌دارو (خارش‌، قرمزی پوست‌، التهاب‌ ياتحريکی که‌ قبل‌ از درمان‌ وجود نداشته‌است‌) با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ دوره‌ درمان‌ بايدکامل‌ شود، حتی اگر ادامه‌ درمان‌ با زمان‌قاعدگی همراه‌ باشد.
2 ـ رعايت‌ نکات‌ بهداشتی مانند استفاده‌ ازلباس‌ زير تازه‌ شسته‌ شده‌، استفاده‌ ازلباس‌ زيرنخی به‌جای پلاستيکی و استفاده‌مرتب‌ از حمام‌ و دوش‌های واژينال‌بهداشتی برای درمان‌ کامل‌ ضروری است‌.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3754
Brand Names: 
Gyne Sulf
Sulfabenzamide/Sulfacetamide/Sulfathiazole
Sultrin Triple Sulfa
Triple Sulfa
Trysul
V.V.S.
دسته دارویی: 
Genitourinary Drugs

بازگشت به فهرست