مکانیزم اثر: باکلوفن‌ احتمالا در سطح‌ نخاع‌عمل‌ کرده‌ و عبور بازتاب‌ تک‌ سيناپسی وچند سيناپسی را مهار می کند و به‌وسيله‌هيپرپولاريزه‌ کردن‌ انتهای رشته‌ عصبی آوران‌ مانع‌ از آزاد شدن‌ واسطه‌هایمحرک‌ احتمالی (اسيد گلوتاميک‌ و اسيدآسپارتيک‌) میگردد. اين‌ دارو بر نواحی فوق‌ نخاعی نيز ممکن‌ است‌ اثر بگذارد.
فارماکونتیک: جذب‌ باکلوفن‌ سريع‌ و زياد است‌. سرعت‌ و ميزان‌ جذب‌ با افزايش‌مقدار مصرف‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ يابد.متابوليسم‌ آن‌ کبدی است‌ و فقط حدود 15درصد مقدار مصرف‌ متابوليزه‌ می شود.دفع‌ آن‌ کليوی است‌. حدود 40 درصد مقدارمصرف‌ معمولا طی 6 ساعت‌ و کل‌ دارو طی3 روز از بدن‌ دفع‌ می گردد.
مواردمصرف: باکلوفن‌ در درمان‌ اسپاسم‌شديد و مزمن‌ عضله‌ ارادی و به‌منظورکاهش‌ تعداد و شدت‌ حملات‌ درد عصب‌سه‌ قلو در بيمارانی که‌ قادر به‌ تحمل‌کاربامازپين‌ نيستند يا به‌ اثرات‌ آن‌ مقاوم‌می باشند، مصرف‌ می شود.
مقدارمصرف:
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌بيماران‌ مبتلا به‌ مشکلات‌ عروق‌ مغزی،پارکينسون‌، فلج‌ مغزی يا ترومای حاصل‌از مشکلات‌ مغزی و زخم‌ معده‌ نبايدمصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
1 ـ در طول‌ درمان‌ با باکلوفن‌خطر بروز مسموميت‌ CNS که‌ منجر به‌توهمات‌، اغتشاش‌ شعور، افسردگی روانی يا ساير آشفتگی های روانی يا تسکين‌مفرط می شود، در سالمندان‌ بيشتر است‌.
2 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ اختلالات‌ کليوی،کبدی يا تنفسی اين‌ دارو بايد با احتياط مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4766
Brand Names: 
Baclofen
Lioresal
Lioresal Intrathecal
دسته دارویی: 
Musculoskeletal Drugs

بازگشت به فهرست