مکانیزم اثر: باکلوفن‌ احتمالا در سطح‌ نخاع‌عمل‌ کرده‌ و عبور بازتاب‌ تک‌ سيناپسی وچند سيناپسی را مهار می کند و به‌وسيله‌هيپرپولاريزه‌ کردن‌ انتهای رشته‌ عصبی آوران‌ مانع‌ از آزاد شدن‌ واسطه‌هایمحرک‌ احتمالی (اسيد گلوتاميک‌ و اسيدآسپارتيک‌) میگردد. اين‌ دارو بر نواحی فوق‌ نخاعی نيز ممکن‌ است‌ اثر بگذارد.
فارماکونتیک: جذب‌ باکلوفن‌ سريع‌ و زياد است‌. سرعت‌ و ميزان‌ جذب‌ با افزايش‌مقدار مصرف‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ يابد.متابوليسم‌ آن‌ کبدی است‌ و فقط حدود 15درصد مقدار مصرف‌ متابوليزه‌ می شود.دفع‌ آن‌ کليوی است‌. حدود 40 درصد مقدارمصرف‌ معمولا طی 6 ساعت‌ و کل‌ دارو طی3 روز از بدن‌ دفع‌ می گردد.
مواردمصرف: باکلوفن‌ در درمان‌ اسپاسم‌شديد و مزمن‌ عضله‌ ارادی و به‌منظورکاهش‌ تعداد و شدت‌ حملات‌ درد عصب‌سه‌ قلو در بيمارانی که‌ قادر به‌ تحمل‌کاربامازپين‌ نيستند يا به‌ اثرات‌ آن‌ مقاوم‌می باشند، مصرف‌ می شود.
مقدارمصرف: در درمان‌ اسپاسم‌ و دردعصب‌ سه‌ قلو ابتدا 5 ميلیگرم‌ سه‌ بار درروز مصرف‌ می شود. سپس‌ هر 3 روزيک‌بار mg/day 15 به‌ مقدار مصرف‌ اضافه‌می شود (به‌ هر نوبت‌ مصرف‌ دارو 5ميلیگرم‌) تا پاسخ‌ مناسب‌ به‌دست‌ آيد.بيشينه‌ مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌mg/day 80 می باشد. در بعضی از بيماران‌ممکن‌ است‌ مقادير بيشتری مورد نيازباشد.
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌بيماران‌ مبتلا به‌ مشکلات‌ عروق‌ مغزی،پارکينسون‌، فلج‌ مغزی يا ترومای حاصل‌از مشکلات‌ مغزی و زخم‌ معده‌ نبايدمصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌باکلوفن‌ با داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای سبب‌ افزايش‌ اثر باکلوفن‌، باداروهای ضد فشار خون‌ منجر به‌ افزايش‌اثر کاهنده‌ فشار خون‌، با خواب‌آورهاباعث‌ افزايش‌ اثر سداتيو، با مهارکننده‌هایACE باعث‌ افزايش‌ اثر ضد فشار خون‌ باليتيوم‌ باعث‌ افزايش‌ اثر باکلوفن‌ می گردد.باتوجه‌ به‌ اينکه‌ باکلوفن‌ ممکن‌ است‌ سبب‌افزايش‌ قند خون‌ شود مقدار مصرف‌داروهای خوراکی پايين‌آورنده‌ قند خون‌ وانسولين‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ باباکلوفن‌ بايد تنظيم‌ گردد.
عوارض جانبی: عوارضی مثل‌ ادرارخون‌آلود و تيره‌ رنگ‌، درد قفسه‌ سينه‌،مسموميت‌ CNS، درماتيت‌، واکنش‌هایآلرژيک‌ و غش‌ کردن‌ (سنکوپ‌) با مصرف‌اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌
نکات قابل توصیه:در موقع‌ مصرف‌ دارو ازمصرف‌ ساير داروهای مضعف‌ CNS بايداجتناب‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 12624
Brand Names: 
Baclofen
Lioresal
Lioresal Intrathecal

بازگشت به فهرست