مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: اين‌ محلول‌ با بافت‌ چشم‌ايزوتونيک‌ است‌ و به‌منظور شستشو درجراحی های مختلف‌ چشم‌، گوش‌ و بينی وگلو به‌کار میرود.
مقدارمصرف: براساس‌ نياز بيمار تعيين‌می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: در مواردی که‌ آندوتليوم‌قرنيه‌ غيرطبيعی است‌، شستشو يا هر نوع‌ضربه‌ ديگر ممکن‌ است‌ منجر به‌ بروزبيماری غيرالتهابی و تاولی قرنيه‌ گردد.
نکات قابل توصیه:اين‌ محلول‌ نبايد از راه‌ تزريق‌ يا انفوزيون‌ وريدی به‌کاررود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3976
دسته دارویی: 
Irrigation/Dialysis/Solutions

بازگشت به فهرست