مکانیزم اثر: انفوزیون‌ وریدی‌ این‌ دارواغلب‌ موجب‌ افزایش‌ بارز سطح‌ پلاسمایی‌هورمون‌ رشد در افرادی‌ می‌شود که‌عملکرد هیپوفیز آنها طبیعی‌ است‌.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: آرژینین‌ بصورت‌ تزریق‌وریدی‌ برای‌ تحریک‌ آزادسازی‌ هورمون‌رشد از هیپوفیز و همچنین‌ بعنوان‌ کمک‌تشخیصی‌ در مواردی‌ نظیر کم‌ کاری‌هیپوفیز، عمل‌ برداشتن‌ هیپوفیز، کوتولگی‌بامنشاء هیپوفیزی‌ و آکرومگالی‌ مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: مقدار 300 میلی‌لیتر از محلول‌10 درصد تزریق‌ وریدی‌ می‌شود.
کودکان‌: مقدار ml/kg 5 از محلول‌ 10درصد تزریق‌ وریدی‌ می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در بیمارانی‌ که‌احتمال‌ بروز واکنش‌های‌ آلرژیک‌ در آنان‌زیاد است‌، نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدارها: 1 ـ آرژینین‌ یک‌ داروی‌تشخیصی‌ است‌ و نباید برای‌ مقاصددرمانی‌ بکار رود.
2 ـ احتمال‌ بروز تحریک‌ و برافروختگی‌موضعی‌، تهوع‌ یا استفراغ‌ با انفوزیون‌سریع‌ وریدی‌ دارو وجود دارد.
3 ـ در بیماران‌ مبتلا به‌اختلالات‌الکترولیتی‌، مصرف‌ دارو باید بااحتیاطصورت‌ گیرد.
4 ـ تجویز مقادیر ناکافی‌ یا طولانی‌کردن‌دوره‌ انفوزیون‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ کاهش‌تحریک‌ هیپوفیز و بی‌اعتبارشدن‌ آزمون‌گردد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: تهوع‌، سردرد، استفراغ‌،برافروختگی‌، بیحسی‌ و تحریک‌ موضعی‌وریدی‌ و بندرت‌ کاهش‌ پلاکت‌های‌ خون‌ وواکنشهای‌ آلرژیک‌ با مصرف‌ این‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ هنگام‌ انفوزیون‌ این‌دارو، یک‌ داروی‌ ضد هیستامینی‌ مناسب‌باید در دسترس‌ باشد.
2 ـ آزمون‌ باید صبح‌ و پس‌ از خواب‌ طبیعی‌شبانه‌ انجام‌ شود و در هنگام‌ آزمون‌، بیمارباید ناشتا باشد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3556
Brand Names: 
Arginine
Arginine Hydrochloride
L-Arginine
R-Gene 10

بازگشت به فهرست