مکانیزم اثر: اسید پانتوتنیک‌ پیش‌سازکوآنزیم‌ A است‌ و برای‌ اعمال‌ متابولیک‌مختلف‌، مانند متابولیسم‌ کربوهیدراتها،پروتئین‌ها و چربی‌ها ضروری‌ است‌. این‌ویتامین‌ در ساخت‌ استروئیدها،پورفیرین‌ها، استیل‌ کولین‌ و سایر مواداستفاده‌ می‌شود.
فارماکونتیک: ویتامین‌های‌ گروه‌ Bبسهولت‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شوند(حتی‌ در سندرمهای‌ سؤجذب‌). اسیدپانتوتنیک‌، عمدتاً بصورت‌ کوآنزیم‌ دربافتهای‌ بدن‌ توزیع‌ می‌شود. بیشترین‌ غلظت‌در کبد، غدد فوق‌ کلیوی‌، قلب‌ و کلیه‌ها یافت‌می‌شود. اسید پانتوتنیک‌ متابولیزه‌نمی‌شود. این‌ دارو بمیزان‌ 70 درصدبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ از طریق‌ ادرار و 30 درصد از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: کلسیم‌ پانتوتنات‌ برای‌پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود این‌ ویتامین‌ بکارمی‌رود.
مقدارمصرف: بر اساس‌ نیاز بیمار تاmg/day 100 مصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:از آنجا که‌ کمبودویتامین‌های‌ B به‌تنهایی‌ شایع‌ نیست‌،معمولا ترکیبی‌ از این‌ ویتامینها مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 8249

بازگشت به فهرست