مکانیزم اثر: این‌ فرآورده‌ منبع‌ تامین‌کربوهیدرات‌ ـ کالری‌ است‌ و سطح‌ گلوگزخون‌ را بهبود می‌بخشد. هر میلی‌لیتر ازالکل‌ 5/6 کالری‌ و هر گرم‌ دکستروز 3/4کالری‌ انرژی‌ تولید می‌نماید.
فارماکونتیک: اتیل‌ الکل‌ باسرعت‌ 20 ml/hrـ10 متابولیزه‌ می‌شود. اگرسرعت‌ انفوزیون‌ بیش‌ از سرعت‌متابولیسم‌ باشد، اثر تسکین‌ بخش‌ الکل‌ظاهر می‌شود. الکل‌ عمدتاً در کبد به‌ استات‌یا استالدئید متابولیزه‌ می‌شود.
مواردمصرف: این‌ ترکیب‌ برای‌ افزایش‌مقدار کالری‌ دریافت‌ شده‌ و تامین‌ مایعات‌بدن‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: میزان‌ 2ـ1 لیتر در 24 ساعت‌تزریق‌ می‌شود. معمولا بزرگسالان‌ قادر به‌متابولیزه‌ کردن‌ 10 میلی‌لیتر الکل‌ درساعت‌ می‌باشند.
کودکان‌: بسته‌ به‌ وزن‌ کودک‌ و پاسخ‌بالینی‌ تا ml/kg 40 یا 1000ـ350 میلی‌لیتردر 24 ساعت‌ تزریق‌ می‌شود
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ ترکیب‌ در افراد مبتلابه‌ صرع‌، عفونت‌ مجاری‌ ادرار، الکلیسم‌ واغمای‌ دیابتی‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ این‌ ترکیب‌ در موارد عیب‌ کارکبد، شوک‌ بعد از جراحی‌ جمجمه‌، خونریزی‌بعد از زایمان‌ یا احتمال‌ بروز آن‌ و عیب‌ بارزکار کلیه‌ باید با احتیاط مصرف‌ شود.
2 ـ تزریق‌ وریدی‌ این‌ محلول‌ ممکن‌ است‌منجر به‌افزایش‌ مایعات‌ بدن‌ و در نتیجه‌کاهش‌ غلظت‌ الکترولیتهای‌ سرم‌، زیادی‌ آب‌بدن‌، حالتهای‌ احتقانی‌ یا خیز ریوی‌ شود.
3 ـ در صورت‌ بروز مسمومیت‌ ناشی‌ ازالکل‌ یا حالت‌ تسکین‌، باید سرعت‌ انفوزیون‌را کاهش‌ داد یا انفوزیون‌ را بطور موقت‌قطع‌ کرد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با باربیتوراتها،بنزودیازپین‌ها، متوکلوپرامید وفنوتیازین‌ها ضعف‌  CNSناشی‌ از این‌داروها تشدید خواهد شد. اثرات‌فارماکولوژیک‌ انسولین‌ در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ با این‌ فرآورده‌ ممکن‌است‌ افزایش‌ یابد و منجر به‌بروز کمی‌قندخون‌ گردد. سایمتیدین‌ ممکن‌ است‌غلظت‌ پلاسمایی‌ اتانل‌ را افزایش‌ دهد.
عوارض جانبی: تب‌، عفونت‌ در محل‌ تزریق‌،ترومبوز یا فلبیت‌ وریدی‌، نشت‌ محلول‌ به‌بافتهای‌ اطراف‌ رگ‌ و افزایش‌ حجم‌ خون‌ بامصرف‌ این‌ محلول‌ گزارش‌ شده‌ است‌. باتزریق‌ سریع‌، به‌ علت‌ مسمومیت‌ ناشی‌ ازالکل‌ سرگیجه‌، برافروختگی‌، عدم‌ درک‌زمان‌، مکان‌ و ارتباطهای‌ فردی‌ یا تسکین‌نیز ممکن‌ است‌ بروز نماید.
نکات قابل توصیه:1 ـ وضعیت‌ بیمار از نظرتعادل‌ مایع‌ و غلظت‌ الکترولیتها و تعادل‌اسید و باز باید پیگیری‌ شود.
2 ـ محلول‌ باید به‌آهستگی‌ تزریق‌ گردد وبیمار باید از نظر بروز بیقراری‌ یاخواب‌آلودگی‌ تحت‌ نظر قرار گیرد.
3 ـ هنگام‌ تزریق‌ باید دقت‌ نمود تا داروبه‌بافتهای‌ اطراف‌ رگ‌ نشت‌ نکند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 2551

بازگشت به فهرست