مکانیزم اثر: یون‌ فلوئور باعث‌ پایداری‌کریستال‌های‌ آپاتیت‌ استخوانها و دندان‌می‌شود. فلوراید ممکن‌ است‌ مانع‌ رشد ونمو باکتری‌های‌ ایجادکننده‌ پلاک‌ دندان‌شود. رسوب‌ فلوراید روی‌ سطح‌ مینای‌دندان‌، سبب‌ افزایش‌ مقاومت‌ آن‌ در مقابل‌اسید و گسترش‌ فساد دندان‌ می‌شود.
فارماکونتیک: فلورایدها بسهولت‌ و تقریباًبطور کامل‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌می‌شوند. محل‌ ذخیره‌ این‌ یون‌ دراستخوانها می‌باشد. این‌ دارو از طریق‌ کلیه‌دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: فلوئور بعنوان‌ مکمل‌رژیم‌غذایی‌ برای‌ پیشگیری‌ از فساد دندان‌کودکان‌ در نواحی‌ که‌ میزان‌ فلوئور آب‌آشامیدنی‌ کافی‌ نیست‌، مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: در کودکان‌، برای‌ پیشگیری‌از فساددندان‌ و همچنین‌ بعنوان‌ مکمل‌غذایی‌، در مناطقی‌ که‌ میزان‌ فلوراید در آب‌آشامیدنی‌ کمتر از ppm 0/7 است‌ برمبنای‌میزان‌ فلوراید آب‌ آشامیدنی‌ و سن‌ کودک‌مقدار mg/day 1ـ 0/25 مصرف‌ می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ این‌ دارو در مناطقی‌که‌ آب‌ آشامیدنی‌ حاوی‌ میزان‌ کافی‌فلوراید است‌، نباید مصرف‌ شود.
2 ـ این‌ دارو در بیماران‌ مبتلا به‌دردمفاصل‌ و قرحه‌ گوارشی‌ و بی‌کفایتی‌ شدیدکلیه‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: مصرف‌ بیش‌ از حد یون‌ فلوئورطی‌ دوره‌ نمو دندان‌ در کودکان‌، ممکن‌است‌ سبب‌ بروز فلوئورز دندان‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: سفیدشدن‌ دندانها و بندرت‌ایجاد رنگ‌ قهوه‌ای‌ متمایل‌ به‌ زرد روی‌دندانها گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:در صورت‌ لک‌شدن‌دندانها، مراجعه‌ به‌پزشک‌ یا دندانپزشک‌ضروری‌ است‌.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرموارد: luoritab,Fluorodex,Flura-Drops,Flura-Loz,Flura-Tab,Karidium,Liqui-Flur,Lozi-Flur,Luride,Luride-SF,Nafrinse,Pediaflor Drops,Pharmaf,Pharmaflur 1.1,Prevident Dental Rinse,Sodium Fluoride

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3475
Brand Names: 
Altaflor
Fluorabon
Fluor-A-Day
Fluoride
Fluorinse
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست