مکانیزم اثر: آهن‌ یک‌ عنصر اساسی‌ و لازم‌برای‌ ساخت‌ هموگلوبین‌ است‌. آهن‌ بمقدارمناسب‌ برای‌ خونسازی‌ و در نتیجه‌ تامین‌ظرفیت‌ انتقال‌ اکسیژن‌ خون‌ ضروری‌ است‌.این‌ عنصر در ساخت‌ میوگلوبین‌ نیز عملی‌مشابه‌ به‌عهده‌ داشته‌ و همچنین‌ به‌عنوان‌کوفاکتور چندین‌ آنزیم‌ اساسی‌، مانندسیتوکروم‌، نقش‌ دارد. آهن‌ برای‌ متابولیسم‌کاتکول‌آمین‌ و عملکرد صحیح‌ نوتروفیلهانیز ضروری‌ است‌. آهن‌ موجود در غذا یامکملهای‌ غذایی‌، پس‌ از مصرف‌ خوراکی‌،بشکل‌ آهن‌ دو ظرفیتی‌ از سلولهای‌ مخاطی‌عبور کرده‌ و به‌ ترانسفرین‌ پیوند می‌یابد. دراین‌ حالت‌، آهن‌ برای‌ ساخت‌ گلبولهای‌ قرمز،به‌ مغز استخوان‌ منتقل‌ می‌شود.
فارماکونتیک: جذب‌ آهن‌ در صورت‌ تخلیه‌ذخایر آن‌ یا افزایش‌ ساخت‌ گلبولهای‌ قرمزافزایش‌ می‌یابد. آهن‌ از دوازدهه‌ و ابتدای‌ژژنوم‌ جذب‌ می‌شود. جذب‌ آهن‌ با شدت‌ فقرآهن‌ متناسب‌ می‌باشد. جذب‌ آهن‌ دو ظرفیتی‌با معده‌ خالی‌ بیشتر است‌. نیمه‌عمر سولفات‌آهن‌ 6 ساعت‌ می‌باشد. آهن‌ عمدتاً درسلولهای‌ کبدی‌ و سیستم‌ رتیکولوآندوتلیال‌ذخیره‌ می‌شود. هیچ‌ نوع‌ مکانیسم‌فیزیولوژیک‌ برای‌ دفع‌ آهن‌ وجود ندارد.
موارد مصرف‌: این‌ دارو در کم‌خونی‌ ناشی‌از فقر آهن‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: بمنظور پیشگیری‌ از کم‌خونی‌فقر آهن‌، 300 mg/day و در درمان‌کم‌خونی‌ فقر آهن‌، 300 میلی‌گرم‌ دوبار درروز مصرف‌ می‌شود و سپس‌ برحسب‌نیاز و تحمل‌ بیمار، بتدریج‌ تا 300 میلی‌گرم‌4 بار در روز افزایش‌ می‌یابد.
کودکان‌: مقدار mg/kg/day 5 بمنظورپیشگیری‌ از کم‌خونی‌ فقر آهن‌ و مقدارmg/kg 10، سه‌ بار در روز در درمان‌کم‌خونی‌ مصرف‌ می‌شود. به‌عنوان‌ مکمل‌غذایی‌، مقدار مصرف‌ توصیه‌ شده‌ عنصرآهن‌ در روز بین‌ 15ـ6 میلی‌گرم‌ و برای‌زمان‌ بارداری‌ 30 میلی‌گرم‌ است‌.
موارد منع‌ مصرف‌: سولفات‌ آهن‌ درهموسیدروز، هموکروماتوز و سایرکم‌خونی‌ها (مگر اینکه‌ همراه‌ فقر آهن‌باشد)، نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ آهن‌ باتتراسیکلین‌های‌ خوراکی‌، ممکن‌ است‌ سبب‌کاهش‌ جذب‌ و اثرات‌ درمانی‌ تتراسیکلین‌هاشود.
عوارض جانبی: تحریک‌ مجرای‌ گوارش‌بامصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.تهوع‌ و درد اپی‌گاستریک‌ وابسته‌ به‌ مقدارمصرف‌ است‌. مصرف‌ آهن‌ از راه‌ خوراکی‌در بیماران‌ مبتلا به‌ بیماری‌ التهابی‌ روده‌،ممکن‌ است‌ سبب‌ تشدید اسهال‌ شود.مصرف‌ آهن‌ از راه‌ خوراکی‌ ممکن‌ است‌سبب‌ بروز یبوست‌، به‌ ویژه‌ درسالخوردگان‌ شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ دارو باید با معده‌خالی‌، یک‌ ساعت‌ قبل‌ یا دو ساعت‌ پس‌ ازغذا مصرف‌ شود، اما به‌منظور کاهش‌احتمال‌ بروز دل‌ آشوبه‌، این‌ دارو رامی‌توان‌ همراه‌ با غذا مصرف‌ نمود.
2 ـ برای‌ جلوگیری‌ از لکه‌دار شدن‌ دندانها وپوشاندن‌ طعم‌ دارو، محلول‌ خوراکی‌ دارو راباید همراه‌ با آب‌ یا آبمیوه‌ و با استفاده‌ از نی‌مصرف‌ نمود. هنگام‌ مصرف‌ قطره‌ خوراکی‌،قطرات‌ دارو باید بر روی‌ زبان‌ ریخته‌ شوند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایر نام ها:
Fer-Gen-Sol,Fer-in-Sol,Fer-in-Sol TR,Fero-Gradumet Filmtabv,Ferosul,Ferra T.D. Caps,Ferratab,Ferra-TD,Ferro-Bob,Ferrospace,Ferro-Time,Ferrous Sulfate,Ferrous Sulfate TR,FE-SO-4,FE-Tabs,Iron Sol,Iron Supplement,Ironmar,Lydia E. Pinkham,Mol-Iron,Siderol,Slow Fe,Yiero-Gota,Yieronia

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4212
Brand Names: 
Chem-Sol
Ed-In-Sol
Fe 50
Fe-Max
Feosol
سایرموارد:درجدول

بازگشت به فهرست