Hydroxyzine هيدروکسی زين‌ Brand Names: Ami-rax / Ephedrine SO4/Hydroxyzine HCl/Theophylline / Hydrophed / Hydroxy Compound / Marax / سایرموارد:درجدول


مکانیزم اثر: اثر ضد اضطراب‌ اين‌ دارواحتمالا ناشی از اثر آن‌ بر نواحیزيرقشری CNS است‌. اثر آرام‌ بخشی وخواب‌آوری آن‌ نيز احتمالا بدليل‌ خاصيت‌ضد هيستامينی می باشد. به‌ همين‌ علت‌ اثرضد خارش‌ نيز دارد. اثر ضد استفراغ‌ نيزاحتمالا به‌ اثر ضدموسکارينی آن‌ مربوط می شود.
فارماکونتیک: زمان‌ لازم‌ برای شروع‌ اثرهيدروکسیزين‌ بعد از مصرف‌ خوراکی30 ـ 15 دقيقه‌ و طول‌ مدت‌ اثر آن‌ 6 ـ 4ساعت‌ است‌.
مواردمصرف: هيدروکسی زين‌ در درمان‌اضطراب‌ و تنش‌ عصبی، به‌عنوان‌ آرام‌بخش‌ قبل‌ از بيهوشی عمومی، کاهش‌عوارض‌ قطع‌ مواد مخدر و الکل‌، کنترل‌خارشهای آلرژيک‌ از جمله‌ کهير مزمن‌ وکنترل‌ تهوع‌ و استفراغ‌ استفاده‌ میگردد.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ داروی ضداضطراب‌يا آرام‌ بخش‌ ـ خواب‌آور، مقدار 100 ـ 50ميلیگرم‌ به‌صورت‌ مقدار واحد مصرف‌می شود. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌ و يا ضدهيستامين‌ مقدار 100 ـ 25 ميلیگرم‌ سه‌ ياچهار بار در روز برحسب‌ نياز مصرف‌می شود.
کودکان‌: به‌عنوان‌ ضد اضطراب‌ يا آرام‌بخش‌ ـ خواب‌آور 0/6mg/kg به‌صورت‌مقدار واحد مصرف‌ می شود. به‌عنوان‌ضداستفراغ‌ و ضد هيستامين‌ 0/5mg/kgهر 6 ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌میگردد. در مورد کودکان‌ کمتر از 6 سال‌12/5 ميلیگرم‌ هر 6 ساعت‌ و در کودکان‌بزرگتر 25 ـ 12/5 ميلیگرم‌ هر 6 ساعت‌مصرف‌ می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:

هشدار: 1 ـ احتمال‌ بروز خشکی دهان‌ درمصارف‌ طولانی مدت‌ وجود دارد.
2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌، هيپرتروفیپروستات‌ و احتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ وبيماريهای کبد بايد با احتياط صورت‌ گيرد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با فرآورده‌های مضعف‌ CNS،داروهای ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای وداروهای کاهنده‌ فشار خون‌ باعث‌ افزايش‌اثر آنها میگردد. اثر قیآور آپومرفين‌ رادر صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ کاهش‌می دهد. مصرف‌ همزمان‌ داروهای ضددرد مخدر شبه‌ ترياک‌ با اين‌ دارو اثر ضددرد و مضعف‌ CNS آنها را افزايش‌ می دهد.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی و خشکیدهان‌ از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ در صورت‌ بروزخواب‌آلودگی، از انجام‌ کارهای دقيق‌ که‌احتياج‌ به‌ هوشياری دارند خودداری شود.
2 ـ احتمال‌ بروز خشکی دهان‌ وجود دارد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:Marax DF,Theomax DF


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation