Cetylpyridinium chloride  ستيل‌پيريدينيوم‌


مکانیزم اثر: ستيل‌ پيريدينيوم‌ کلرايدهمچون‌ ساير سورفکتانت‌های کاتيونی درمحلول‌ آبی به‌ يک‌ کاتيون‌ نسبتاً بزرگ‌فعال‌ و يک‌ يون‌ کوچک‌ غيرفعال‌ يونيزه‌می شود. ترکيبات‌ کاتيونی علاوه‌ براثرهای امولسيون‌کننده‌ و پاک‌کننده‌ دارایفعاليت‌ باکتریکش‌ عليه‌ باکتریهای گرم‌مثبت‌ و گرم‌ منفی می باشند.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: محلول‌ دهان‌ شويه‌ ستيل‌پيريدينيوم‌ کلرايد برای درمان‌ عفونت‌های سطحی دهان‌ و گلو، خوشبو و تازه‌کردن‌طعم‌ دهان‌ پس‌ از اعمال‌ دندانپزشکی و پس‌از استفراغ‌، استفاده‌ از داروهای استنشاقیو لوله‌گذاری به‌کار می رود.
مقدارمصرف: يک‌ ميلیليتر از محلول‌ باصد ميلیليتر آب‌ (نصف‌ ليوان‌) رقيق‌ و هر2-3 ساعت‌ يا طبق‌ دستور پزشک‌ غرغره‌می شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: ستيل‌ پيريدينيوم‌ کلرايد باصابونها و ساير سورفکتانت‌های آنيونیناسازگاری دارد
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: خوردن‌ سورفکتانت‌هایکاتيونی سبب‌ تهوع‌ و استفراغ‌ می شود ومحلولهای غليظ آنها ممکن‌ است‌ سبب‌آسيب‌ و نکروز مری شوند. علايم‌مسموميت‌ با ترکيبات‌ آمونيوم‌ چهارتايی تنگی نفس‌ و سيانوز است‌. تضعيف‌ CNS،کمی فشار خون‌ و اغما نيز ممکن‌ است‌بروز نمايد.
نکات قابل توصیه:ـ از خوردن‌ دارو بايدبه‌شدت‌ اجتناب‌ شود.
2 ـ پس‌ از مسواک‌ کردن‌، دهان‌ به‌خوبی بامحلول‌ شسته‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation