Dimercaprol  دیمرکاپرول Brand Names: BAL In Oil


مکانیزم اثر: اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌، آنتيموان‌، بيسموت‌،طلا و جيوه‌ مصرف‌ می شود. اين‌ داروهمراه‌ EDTA در درمان‌ مسموميت‌ حاد باسرب‌ نيز استفاده‌ میگردد. همچنين‌ دردرمان‌ مسموميت‌ حاد با جيوه‌ درصورتيکه‌ درمان‌ طی 1-2 ساعت‌ بعد ازمسموميت‌ شروع‌ شود، موثر است‌.
فارماکونتیک: بالاترين‌ غلظت‌ پلاسمايیديمرکاپرول‌ نيم‌ تا يک‌ ساعت‌ بعد از تزريق‌عضلانی آن‌ حاصل‌ می شود. نيمه‌ عمر آن‌کوتاه‌ است‌ و حداکثر طی 4 ساعت‌متابوليزه‌ و دفع‌ میگردد.
مواردمصرف: اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌، آنتيموان‌، بيسموت‌،طلا و جيوه‌ مصرف‌ می شود. اين‌ داروهمراه‌ EDTA در درمان‌ مسموميت‌ حاد باسرب‌ نيز استفاده‌ میگردد. همچنين‌ دردرمان‌ مسموميت‌ حاد با جيوه‌ درصورتيکه‌ درمان‌ طی 1-2 ساعت‌ بعد ازمسموميت‌ شروع‌ شود، موثر است‌.
مقدارمصرف: تزريق‌ ديمرکاپرول‌ بايدبه‌صورت‌ عميق‌ و عضلانی باشد و درمان‌هرچه‌ سريعتر با ساير درمان ها و يا بدون ‌آنها آغاز گردد. در مسموميت‌ خفيف‌ باآرسنيک‌ و طلا، ابتدا 2/5mg/kg چهار باردر روز به‌ مدت‌ 2 روز تزريق‌ می شود و سپس‌ درمان‌ با همين‌ مقدار در روز سوم‌،دو بار در روز و بعد يک‌ بار در روز تا 10روز ادامه‌ میيابد. در مسموميت‌ شديد باطلا و يا آرسنيک‌، ابتدا 3mg/kg هر چهارساعت‌ به‌ مدت‌ 2 روز تزريق‌ می شود وسپس‌ درمان‌ با همين‌ مقدار در روز سوم‌،چهار بار در روز و سپس‌ يک‌ تا دو بار درروز تا 10 روز، ادامه‌ میيابد. در درمان‌انسفالوپاتی حاد ناشی از سرب‌، ابتدا4mg/kg به‌ تنهايی تزريق‌ می شود و بعددرمان‌ با همين‌ مقدار همراه‌ با کلسيم‌ادتات‌دیسديم‌ هر چهار ساعت‌، ادامه‌می يابد. در مسموميت های با شدت‌ کمتر،مقدار 3mg/kg تجويز می گردد.
موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در بیکفايتی کبدی،به‌ استثنای يرقان‌ ناشی از آرسنيک‌، نبايدمصرف‌ شود.
2 ـ در بیکفايتی کليه‌ (مگر در شرايطخاص‌ که‌ در آنصورت‌ دارو بايد با احتياطکامل‌ مصرف‌ گردد) نبايد مصرف‌ گردد.
3 ـ در مسموميت‌ با آهن‌، کادميوم‌ وسلنيوم‌ نبايد مصرف‌ گردد زيرا کمپلکس‌دارو و فلز از خود فلز به‌ تنهايی، به‌ ويژه‌برای کليه‌ها سمیتر است‌.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در طول‌ درمان‌ مزمن‌ تب‌(واکنشی که‌ ظاهراً مخصوص‌ اطفال‌ است‌)ممکن‌ است‌ در 30 درصد از اطفال‌ بروزکند.
2 ـ در افراد مبتلا به‌ کمبود G6PD با احتياط مصرف‌ شود.
3 ـ در افراد مسن‌، دوران‌ بارداری وشيردهی و افزايش‌ فشارخون‌ با احتياط مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:اين‌ دارو با فرآورده‌های حاوی آهن‌ در صورتی که‌به‌طور همزمان‌ مصرف‌ گردند، تداخل‌دارد.
عوارض جانبی: بالا رفتن‌ فشار خون‌ همراه‌ با تاکی کاردی که‌ به‌ مقدار مصرف‌ دارو بستگی دارد از عوارض‌شايع‌ اين‌ دارو است‌. از عوارض‌ ديگر می توان‌ تهوع‌ و استفراغ‌، سردرد واحساس‌ سوزش‌ در لب‌ها، دهان‌ و گلو،اسپاسم‌ پلکها، ترشح‌ از بينی و دهان‌،احساس‌ تنگی گلو و سينه‌، درد شکم‌، درد وآبسه‌ در محل‌ تزريق‌، اضطراب‌، ضعف‌ و بيقراری را نام‌ برد.
نکات قابل توصیه:در طول‌ درمان‌ با اين‌دارو بايد ادرار را قليايی نگهداشت‌، زيراکمپلکس‌ ديمرکاپرول‌ و فلز به‌راحتی درمحيط اسيدی شکسته‌ می شود. ادرارقليايی، کليه‌ها را در مقابل‌ اثرات‌ سمی فلزحفظ می کند.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation