Paraformaldehyde پارافرمالدئيد


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: پارافرمالدئيد يک‌ضدعفونی کننده‌ و آنتیسپتيک‌ می باشد وبه‌عنوان‌ يک‌ منبع‌ فرمالدئيد عمل‌ می کند.فرمالدئيد حاصل‌ به‌عنوان‌ يک‌ ضدباکتری،قارچ‌ و بسياری از ويروس ها عمل‌ می کند،در حالی که‌ اثر اين‌ ماده‌ بر عليه‌ اسپورباکتری کمتر می باشد. اين‌ دارو برای درمان‌ زگيل‌ کف‌ دست‌ و پا و شستشوی حفره‌ کيست‌ هيداتيک‌ جراحی شده‌به‌منظور از بين‌ بردن‌ اسکولکس‌ها نيزمصرف‌ می شود.
مقدارمصرف: برای ضدعفونی کردن ‌اتاقها، پارافرمالدئيد بايد به‌وسيله‌ حرارت‌به‌ بخار تبديل‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: محلول های غليظ اين‌ دارو،در صورت‌ تماس‌ با پوست‌، سبب‌ سفيدشدن‌ و سخت‌ شدن‌ پوست‌ می شوند. درماتيت‌ تماسی و واکنش‌های حساسيتی پس‌ از مصرف‌ غلظت های معمولی بروزنموده ‌است‌. بخار فرمالدئيد سبب‌ تحريک‌چشم‌، بينی و دستگاه‌ تنفسی فوقانی می شود و ممکن‌ است‌ باعث‌ سرفه‌، اختلال‌بلع‌، اسپاسم‌ حنجره‌، و خيز، التهاب‌ نايژه‌ وپنومونی گردد.
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation