Pancuronium bromide  پانکرومیدبرمید دسته دارویی: Musculoskeletal Drugs


مکانیزم اثر: اين‌ دارو با استيل‌ کولين‌ دراتصال‌ به‌ گيرنده‌های کلينرژيک‌ صفحه‌محرکه‌ انتهايی رقابت‌ و با مهار انتقال‌عصبی، پاسخ‌ صفحه‌ محرکه‌ انتهايی به‌استيل‌ کولين‌ را کاهش‌ می دهد و باعث‌ فلج‌عضلات‌ اسکلتی می شود.
فارماکونتیک: متابوليسم‌ دارو کبدی(مقادير جزيی) است‌. نيمه‌ عمر دفع‌ دارو114-116 دقيقه‌ است‌. زمان‌ رسيدن‌ به‌حداکثر غلظت‌ 3-4/5 دقيقه‌ و بسته‌ به‌مقدار مصرف‌ است‌. دفع‌ دارو کليوی (80درصد) و صفراوی (10 درصد) است‌. بعداز تزريق‌ دارو 90 درصد پاسخ‌ پرشیعضلات‌ در کمتر از 60 دقيقه‌ به‌ حالت‌عادی باز میگردد.
مواردمصرف: اين‌ دارو به‌عنوان‌ داروی کمک‌ بيهوشی برای شل‌ کردن‌ عضلات‌ وتسهيل‌ کنترل‌ بيمار طی تنفس‌ مصنوعی مکانيکی مصرف‌ می شود. همچنين‌ برایلوله‌گذاری داخل‌ نای و جراحیهايی که‌نسبتاً طولانی مدت‌ هستند و شل‌ شدن‌عضلات‌ در آنها ضرورت‌ دارد و کاهش‌شدت‌ انقباضات‌ عضلانی ناشی از حملات‌تشنجی مصرف‌ شده‌است‌.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: ابتدا 0/04-0/1 mg/kgبه‌صورت‌ وريدی تجويز می شود. سپس‌مقدار mg/kg 0/01 هر 20-60 دقيقه‌به‌مقدار مصرف‌ اوليه‌ اضافه‌ می شود. درصورت‌ نياز بايد مقدار مصرف‌ تنظيم‌شود. بعد از بيهوشی با ايزوفلوران‌ ياانفلوران‌ يا بيمارانی که‌ به‌منظورلوله‌گذاری داخل‌ نای، سوکسينيل‌ کولين‌دريافت‌ کرده‌اند، mg/kg 0/04 ابتدابه‌صورت‌ وريدی تجويز می شود و سپس‌براساس‌ پاسخ‌ بيمار تنظيم‌ می شود.به‌منظور لوله‌گذاری داخل‌ نای، مقدارmg/kg 0/6-0/1، تزريق‌ وريدی می شود.بعد از مصرف‌ دارو برای لوله‌گذاری داخل‌نای، شرايط مناسب‌ برای لوله‌گذاری طی2-3 دقيقه‌ به‌دست‌ میآيد.
کودکان‌: مقدار مصرف‌ را می توان‌براساس‌ پاسخ‌ بيمار به‌ مقدار مصرف‌تست‌ به‌ ميزان‌ mg/kg 0/02 تعيين‌ نمود. درکودکان‌ با سن‌ يکماه‌ و بيشتر مقدارمصرف‌ مثل‌ بزرگسالان‌ است‌.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ به‌دليل‌ اثر واگوليتيک‌، خطربرادی کاردی يا کاهش‌ فشار خون‌ ناشی ازداروهای مخدر کاهش‌ میيابد اما دربعضی بيماران‌ خطر بروز تاکيکاردی ياافزايش‌ فشار خون‌، بيشتر می شود.تاکيکاردی با اين‌ دارو شايع‌تر از سايرداروهای مسدد عصبی ـ عضلانی است‌.
2 ـ در عيب‌ کار کبد و کليه‌ ممکن است‌ اثردارو طولانی تر شود.
3 ـ مصرف‌ مقادير بيش‌ از حد آن‌ ممکن است‌منجر به‌ ضعف‌ مداوم‌ تنفسی يا آپنه‌ وکلاپسی قلبی شود. برای به‌ حداقل‌ رساندن‌خطر مصرف‌ بيش‌ از حد، توصيه‌ می شوداز يک‌ تحريک‌کننده‌ اعصاب‌ محيطی، برای پيگيری پاسخ‌ بيمار به‌ دارو استفاده‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:دارو باآمينوگليکوزيدها، بیحس‌ کننده‌های موضعی تزريقی، کاپرئومايسين‌، خون‌سيتراته‌، کليندامايسين‌، لينکومايسين‌،پلیميکسين‌ها، گليکوزيدهای ديژيتالی،پروکائين‌ آميد و کينيدين‌ تداخل‌ دارد.
عوارض جانبی: افزايش‌ فشار خون‌،تاکیکاردی، خارش‌ پوست‌، افزايش‌ ترشح‌بزاق‌ و راش‌ پوستی از عوارض‌ جانبی مهم‌و نسبتاً شايع‌ دارو میباشند.
نکات قابل توصیه:1 ـ در هيپرترمی طول‌ وشدت‌ اثر دارو افزايش‌ و در هيپوترمی کاهش‌ میيابد.
2 ـ دارو اثر شناخته‌ شده‌ای روی هوشياری يا آستانه‌ درد ندارد لذا به‌عنوان‌داروی کمکی در جراحی، بايد مقدار کافیاز داروی بيهوشی به‌کار رود.
3 ـ دارو به‌ ميزان‌ کمتری از ساير داروهای مسدد عصبی ـ عضلانی باعث‌ آزاد شدن‌هيستامين‌ می شود.
4 ـ مقدار مصرف‌ دارو در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با بيهوش‌کننده‌های عمومی مثل‌ اتر،انفلوران‌ و ايزوفلوران‌ بايد به‌ 33-50 درصدکاهش‌ يابد يا مقدار مصرف‌ آن‌ توسط يک‌تحريک‌کننده‌ اعصاب‌ محيطی تعيين‌ شود.ميزان‌ اين‌ کاهش‌ با هالوتان‌ کمتر است‌
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation