ِDiclofenac  دیکلوفناک‌ سدیم‌ Brand Names: Voltaren-XR
دسته دارویی: Musculoskeletal Drugs


مکانیزم اثر: ديکلوفناک‌ از مهارکننده‌های قوی آنزيم‌ سيکلواکسيژناز است‌ که‌ توليدطی 2 سال‌ گذشته‌ گزارشات‌ متعددی ازفلج‌ ناشی از تزريق‌ ديکلوفناک‌ در کودکان‌زير 13 سال‌ به‌ مرکز ثبت‌ و بررسی عوارض‌ جانبی داروها ارسال‌ شده‌ است‌.پروستاگلاندين‌، پروستاسايکلين‌ وترومبوکسان‌ را کاهش‌ میدهد.
فارماکونتیک: ديکلوفناک‌ از راه‌های خوراکی يا رکتوم‌ به‌طور کامل‌ جذب‌می گردد. حداکثر غلظت‌ سرمی 2 ساعت‌بعد از مصرف‌ خوراکی ايجاد می شود.اتصال‌ پروتئينی دارو 99 درصد بوده‌ ومتابوليت‌های دارو غيرفعال‌ و نيمه‌ عمر آن‌2 ساعت‌ است‌. دارو عمدتاً از راه‌ ادرار دفع‌می گردد.
مواردمصرف: ديکلوفناک‌ سديم‌ در درد والتهاب‌ ناشی از بيماری روماتيسمی شامل‌آرتريت‌ جوانان‌ و ديگر اختلالات‌ عضلانی ـ اسکلتی، دردهای بعد از جراحی و نيزنقرس‌ حاد به‌کار میرود.
مقدارمصرف: خوراکی:
از راه‌ خوراکی 75-100 mg/dayبه‌صورت‌ منقسم‌ در 2-3 مقدار منقسم‌ترجيحاً بعد از غذا مصرف‌ میگردد.
تزريقی:
تزريق‌ در عمق‌ عضلات‌ سرين‌، در حالات‌حاد و بعد از جراحی به‌ميزان‌ 75mg/day(يک‌بار و در حالات‌ شديد دو بار در روز)
و حداکثر 2 روز انجام‌ می شود. در کوليک‌حالب‌ها، 75 ميلیگرم‌ تزريق‌ می شود که‌ در صورت‌ لزوم‌ 30 دقيقه‌ بعد تکرارمیگردد.
شياف‌
به‌ميزان‌ 100 ميلیگرم‌ و معمولا در شب‌استعمال‌ می شود.
موارد منع‌ مصرف‌: در بيماران‌ حساس‌ به‌ASA يا ديگر داروهای NSAID در بيماران‌دچار پورفيری کبدی نبايد مصرف‌ شود.کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:در مصرف‌ همزمان‌ بامهارکننده‌های آنزيم‌ تبديل‌ کننده‌آنژيوتانسين‌ (ACE)، سبب‌ مهار اثر ضدفشار خون‌ اين‌ داروها گرديده‌، و احتمالاخطر نارسايی کليوی و هيپرکالمی راافزايش‌ میدهد. مصرف‌ داروهای ضدميکروبی از دسته‌ کينولون‌ها همراه‌ديکلوفناک‌ خطر بروز تشنج‌ را افزايش‌میدهند. خطر سميت‌ کليوی در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ سيکلوسپورين‌ وديکلوفناک‌ افزايش‌ میيابد. دفع‌ ليتيوم‌ و نيز احتمالا متوترکسات‌ به‌وسيله‌ اين‌دارو کاهش‌ يافته‌، سميت‌ آنها افزايش‌میيابد.
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:1 ـ در سابقه‌ زخم‌ معده‌يا اختلالات‌ شديد کبدی با احتياط مصرف‌شود.
2 ـ در محل‌ تزريق‌ ممکن‌ است‌ دردوگاهگاهی صدمات‌ بافتی ايجاد گردد.
3 ـ مصرف‌ شياف‌ ممکن‌ است‌ سبب‌تحريک‌ موضعی گردد.
4 ـ شکل‌ تزريقی اين‌ دارو در کودکان‌ زير13 سال‌ نبايد مصرف‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation