Dacarbazine  داکاربازین Brand Names: Dacarbazine / Dtic-Dome


مکانیزم اثر: داکاربازین‌ در چرخه‌ سلولی‌بطور غیراختصاصی‌ عمل‌ و ممکن‌ است‌ساخت‌ DNA و RNA را مهار کند.
فارماکونتیک: داکاربازین‌ بمیزان‌ کم‌ ازسد خونی‌ ـ مغزی‌ عبور می‌کند. متابولیسم‌دارو کبدی‌ است‌. نیمه‌ عمر دارو 5 ساعت‌است‌ که‌ در عیب‌ کار کبد به‌ 7/2 ساعت‌می‌رسد. 40% داروی‌ تزریق‌ شده‌ طی‌ 6ساعت‌ از کلیه‌ها دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: داکاربازین‌ در درمان‌ملانوم‌ بدخیم‌ و لنفوم‌های‌ هوچکینی‌ بکارمی‌رود و در درمان‌ سارکوم‌های‌ بافت‌ نرم‌توصیه‌ شده‌ است‌
مقدارمصرف:  در ملانوم‌ بدخیم‌ مقدارmg/kg/day 2-4/5 بمدت‌ 10 روز بصورت‌وریدی‌ هر 28 روز یکبار و یا تاmg/m2/day 250 بمدت‌ 5 روز بصورت‌وریدی‌ هر 21 روز یکبار مصرف‌ می‌شود.در لنفوم‌های‌ هوچکینی‌، مقدار mg/m2/day150 بصورت‌ وریدی‌ بمدت‌ 5 روز، همراه‌دیگر داروهای‌ ضد سرطان‌، که‌ هر 28 روزتکرار می‌شود و یا تا 375 mg/m2 در روزاول‌، همراه‌ با دیگر داروهای‌ ضد سرطان‌هر 15 روز یکبار مصرف‌ می‌شود.
داکاربازین‌ بمیزان‌ mg/m2/day 850بصورت‌ مقدار مصرف‌ واحد هر 21-42روز یکبار نیز مصرف‌ می‌شود که‌ سمیت‌خونی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ ندارد، اما تهوع‌ واستفراغ‌ شدیدی‌ ممکن‌ است‌ ایجاد نماید.

کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:   1 ـ در صورت‌ بروز کاهش‌سلول‌های‌ خون‌ درمان‌ را قطع‌ تا میزان‌لکوسیت‌ها و پلاکت‌ها به‌ مقادیر قابل‌ قبول‌برگردد (یک‌ هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ داروبه‌ مقدار قابل‌ قبول‌ برمی‌گردد).
2 ـ مواد حاصل‌ از تجزیه‌ محلول‌داکاربازین‌ (در اثر نور)، ممکن‌ است‌ باعث‌بروز عوارض‌ جانبی‌ سوزش‌ و درد درناحیه‌ تزریق‌، تهوع‌، استفراغ‌ و مسمومیت‌کبدی‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی: مصرف‌ همزمان‌ باداروهای‌ مولد دیسکرازی‌ خونی‌ باعث‌تشدید عوارض‌ جانبی‌ دارو می‌شود.مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ القاکننده‌آنزیم‌ کبدی‌ باعث‌ کاهش‌ اثرات‌ لازم‌می‌شود.
عوارض جانبی:  : کم‌خونی‌، آسیب‌بافتی‌ ودرد ورید محل‌ تزریق‌، کاهش‌ گلبول‌های‌سفید یا پلاکت‌های‌ خون‌، آنافیلاکسی‌،مسمومیت‌ کبدی‌، استئوماتیت‌، کاهش‌اشتها و تهوع‌ و استفراغ‌ از عوارض‌ جانبی‌مهم‌ و نسبتاً شایع‌ دارو می‌باشند.
نکات قابل توصیه: دارو بصورت‌ وریدی‌ وترجیحاً انفوزیون‌ وریدی‌ بکار رود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation