Isoniazid  ایزونیازید Brand Names: INA / INH / Isocid / Isoniazid / Nydrazid


مکانیزم اثر: ایزونیازید یک آنتی‌بیوتیکباكتریواستاتیک است‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد باتداخل‌ در سنتز دیواره‌ سلولی‌ موجب‌ مرگ‌باكتری‌ می‌شود.
فارماکونتیک:  این‌ دارو از راه‌ خوراكی‌ به‌خوبی‌ جذب‌ می‌شود، اما ممكن‌ است‌ درعبور اول‌ از كبد متابولیزه‌ شود. جذب‌ وفراهمی‌ زیستی‌ این‌ دارو در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ با غذا ممكن‌ است‌ به‌ مقدارقابل‌ ملاحظه‌ای‌ كاهش‌ یابد. پس‌ از جذب‌به‌طور گسترده‌ در بافتها و مایعات‌ بدن‌منتشر می‌شود. اوج‌ غلظت‌ سرمی‌ دارو
2 ـ 1 ساعت‌ بعد از مصرف‌ حاصل‌می‌شود. نیمه‌ عمر ایزونیازید متغیر وممكن‌ است‌ بین‌ 5 ـ 0/5 ساعت‌ باشد (به‌سرعت‌ استیلاسیون‌ دارو در كبد بستگی‌دارد). دفع‌ دارو عمدتاً كلیوی‌ است‌.

مواردمصرف: ایزونیازید همراه‌ با سایرداروهای‌ ضد سل‌ در درمان‌ سل‌ و به‌تنهایی‌ برای‌ پیشگیری‌ از بروز این‌ بیماری‌مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: مقدار مصرف‌ این‌ دارو دردرمان‌ سل‌ از راه‌ خوراكی‌ و عضلانی‌ دررژیم‌های‌ مختلف‌ درمانی‌ در كلیات‌داروهای‌ ضد سل‌ ذكر شده‌ است‌.
برای‌ پیشگیری‌ از بروز سل‌. دربزرگسالان‌ 300mg/day و در كودكان‌10mg/kg/day (تا حداكثر 300 میلی‌ گرم‌) ازراه‌ خوراكی‌ یا تزریق‌ عضلانی‌ مصرف‌می‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در صورت‌ابتلای‌ بیمار به‌ نارسایی‌ كبدی‌ ناشی‌ ازداروها، نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  در صورت‌ وجود عیب‌ كار كبد،عیب‌ كار كلیه‌، استیلاسیون‌ كند كبدی‌،صرع‌، سابقه‌ سایكوز، اعتیاد به‌ الكل‌ وپورفیری‌ با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی: سمیت‌ ایزونیازید برای‌كبد در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ایزوفلوران‌ با این‌ دارو افزایش‌ می‌یابد.داروهای‌ آنتی‌اسید جذب‌ ایزونیازید راكاهش‌ می‌دهند. در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ این‌ دارو با سیكلوسرین‌ خطرمسمومیت‌  CNSافزایش‌ می‌یابد.متابولیسم‌ كاربامازپین‌، اتوسوكسیمید وفنی‌توئین‌ بوسیله‌ ایزونیازید مهار می‌شودو از اینرو اثر این‌ داروها افزایش‌ می‌یابد.همچنین‌، در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌كاربامازپین‌، سمیت‌ ایزونیازید برای‌ كبدافزایش‌ می‌یابد. متابولیسم‌ دیازپام‌ نیزتوسط این‌ دارو مهار می‌شود. ایزونیازیداحتمالا غلظت‌ پلاسمایی‌ تئوفیلین‌ راافزایش‌ می‌دهد.
عوارض جانبی:  تهوع‌، استفراغ‌، نوریت‌محیطی‌ با مصرف‌ مقادیر زیاد، نوریت‌اپتیک، تشنج‌، حملات‌ سایكوتیک،واكنش‌های‌ حساسیت‌ مفرط شامل‌ تب‌،اریتم‌ مولتی‌ فرم‌، پورپورا وآگرانولوسیتوز، هپاتیت‌، سندرم‌ شبه‌لوپوس‌ ـ اریتماتوز سیستمیک، پلاگر،زیادی‌ قند خون‌ و ژینكوماستی‌ با مصرف‌این‌ دارو گزارش‌ شده‌اند
نکات قابل توصیه:  1 ـ بیمار یا اطرافیان‌ وی‌را باید از نظر تشخیص‌ علایم‌ اختلال‌ كبدی‌آگاه‌ ساخت‌ و به‌ بیمار یادآور شد، درصورت‌ بروز علایم‌ این‌ اختلال‌ از جمله‌تهوع‌ مداوم‌، استفراغ‌، بیحالی‌ یا یرقان‌ فوراًمصرف‌ ایزونیازید را قطع‌ و به‌ پزشکمراجعه‌ كند.
2 ـ در صورت‌ بروز تحریک گوارشی‌،می‌توان‌ این‌ دارو را با غذا مصرف‌ كرد، امادر این‌ صورت‌ جذب‌ دارو كاهش‌ خواهدیافت‌.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation