Pyrazinamide پیرازین‌ آمید Brand Names: Rifater / Pyrazinamide


مکانیزم اثر:  این‌ آنتی‌بیوتیک بسته‌ به‌غلظت‌ و حساسیت‌ ارگانیسم‌باكتریواستاتیک یا باكتریسید می‌باشد.مكانیسم‌ اثر این‌ دارو بخوبی‌ شناخته‌ نشده‌است‌

فارماکونتیک: این‌ دارو از راه‌ خوراكی‌بخوبی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از جذب‌ دراغلب‌ بافت ها و مایعات‌ بدن‌ منتشر می‌شود.پیرازین‌ آمید در كبد به‌ متابولیت‌ فعال‌خود، هیدرولیز می‌شود. غلظت‌ سرمی‌دارو 2 ـ 1 ساعت‌ و غلظت‌ سرمی‌ متابولیت‌آن‌ 5 ـ 4 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ به‌ اوج‌ خودمی‌رسد. نیمه‌ عمر دارو 9/5 ساعت‌ و نیمه‌عمر متابولیت‌ آن‌ 12 ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ نارسایی‌ مزمن‌ كلیه‌ به‌ ترتیب‌ تا 26و 22 ساعت‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌ یابند. دفع‌این‌ دارو كلیوی‌ است‌
مواردمصرف:  پیرازین‌ آمید همراه‌ با سایرداروهای‌ ضد سل‌ در درمان‌ این‌ بیماری‌مصرف‌ می‌شود.

مقدارمصرف: مقدار مصرف‌ این‌ دارو دردرمان‌ سل‌ در بخش‌ كلیات‌ داروهای‌ ضدسل‌ ذكر شده‌ است‌.

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود آسیب‌ كلیوی‌ و پورفیری‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:

هشدارها: در صورت‌ وجود عیب‌ كار كبد،عیب‌ كار كلیه‌، دیابت‌ و نقرس‌، این‌ دارو بایدبا احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود. پیگیری‌كار كبد در طول‌ درمان‌ با این‌ دارو توصیه‌می‌شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:

عوارض جانبی: تب‌، بی‌اشتهایی‌، بزرگ‌شدن‌ كبد، یرقان‌ و نارسایی‌ كبد، عوارض‌مهم‌ این‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:بیمار یا اطرافیان‌ وی‌ راباید از نظر تشخیص‌ علایم‌ اختلال‌ كبدی‌آگاه‌ ساخت‌ و به‌ بیمار یادآور شد كه‌ درصورت‌ بروز علایم‌ این‌ اختلال‌ از جمله‌،تهوع‌ مداوم‌، استفراغ‌، بیحالی‌ و یرقان‌،فوراً مصرف‌ دارو را قطع‌ و به‌ پزشکمراجعه‌ كند.

مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation