Streptomycin  استرپتومایسین Brand Names: Streptomycin Sulfate


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: این‌ دارو همراه‌ با سایرداروهای‌ ضد سل‌، در درمان‌ سل‌ مصرف‌می‌شود. همچنین‌ در درمان‌ بروسلوز،گرانولوما اینگوئینال‌، طاعون‌ و تولارمی‌مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: در درمان‌ سل‌، به‌ همراه‌ باسایر داروهای‌ ضد سل‌، 1g/day از راه‌عضلانی‌ تزریق‌ می‌شود. این‌ مقدار باید درحداقل‌ زمان‌ ممکن‌ از نظر بالینی‌ به‌ یک‌ گرم‌3 ـ 2 بار در هفته‌ کاهش‌ یابد. در درمان‌سایر عفونتهای‌ باکتریایی‌، همراه‌ با سایرداروها، 1 ـ 0/25 گرم‌ هر 6 ساعت‌ و دردرمان‌ طاعون‌ 1 ـ 0/5 گرم‌ هر 6 ساعت‌تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود. در درمان‌تولارمی‌ 500 ـ 250 میلی‌گرم‌ هر 6 ساعت‌به‌ مدت‌ 10 ـ 7 روز تزریق‌ عضلانی‌می‌شود.
کودکان‌: در درمان‌ سل‌، به‌ همراه‌ سایرداروهای‌ ضد سل‌، 20mg/kg/day و دردرمان‌ سایر عفونتهای‌ باکتریایی‌،10mg/kg ـ 5 هر 6 ساعت‌ تزریق‌ عضلانی‌می‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو نباید درصورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ میاستنی‌ گراو مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: فاصله‌ زمانی‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌دارو در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌ بایدافزایش‌ یابد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروی:در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ سفالوسپورین‌ها (به‌ویژه‌سفالوتین‌)، آمفوتریسین‌، سیکلوسپورین‌و داروهای‌ سیتوتوکسیک‌، خطر بروزمسمومیت‌ کلیوی‌ (و احتمالا مسمومیت‌گوشی‌) افزایش‌ می‌یابد. مصرف‌ همزمان‌استرپتومایسین‌ با نئوستیگمین‌ وپیریدوستیگمین‌، اثر این‌ داروهای‌کولینرژیک‌ را کاهش‌ می‌دهد. مصرف‌همزمان‌ استرپتومایسین‌ با داروهای‌مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ضعف‌ بیشتر عضلات‌ اسکلتی‌، ضعف‌تنفس‌ و حتی‌ آپنه‌ شود. خطر بروزمسمومیت‌ گوشی‌ در صورت‌ مصرف‌ بااسترپتومایسین‌ با داروهای‌ مدر گروه‌حلقه‌ لوپ‌ ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد. ازمصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با کاپرئومایسین‌باید خودداری‌ کرد، زیرا خطر بروزمسمومیت‌ گوشی‌ و کلیوی‌ و انسداد عصب‌ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد.
عوارض جانبی:  آسیب‌بخش‌ حلزونی‌ گوش‌،مسمومیت‌ برگشت‌پذیر کلیه‌، بندرت‌ کاهش‌منیزیم‌ خون‌ به‌ویژه‌ در مصرف‌ طولانی‌مدت‌ دارو، کولیت‌ پسودوممبران‌ وهمچنین‌ واکنش‌های‌ حساسیت‌ مفرط وپارستزی‌ دهان‌ از عوارض‌ احتمالی‌ این‌دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ دوره‌ درمان‌ سل‌ممکن‌ است‌ 2 ـ 1 سال‌ یا حتی‌ بیشتر طول‌بکشد. با وجود این‌، در صورت‌ بروز علایم‌مسمومیت‌ با این‌ دارو، مصرف‌ آن‌ بایدقطع‌ شود.
2 ـ محل‌ تزریق‌ دارو در هر بار تزریق‌ بایدعوض‌ شود. تزریق‌ غلظتهای‌ بیش‌ از500mg/ml توصیه‌ نمی‌شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation