Povidone iodine پوويدون‌آيودين Brand Names: Acu-Dyne / Aerodine / Antisept / Betadine / Betadine Aerosol Spray / سایرموارد:درجدول


مکانیزم اثر: اين‌ دارو ترکيبی از يد وپلیمرها به‌عنوان‌ حامل‌ است‌ و از طريق‌آزادسازی تدريجی يد معدنی در تماس‌ باپوست‌ و غشاهای مخاطی اثرضدعفونیکننده‌ خود را اعمال‌ میکند.پوويدون‌ آيودين‌ روی باکتريهای گرم‌مثبت‌ و منفی دارای اثر باکتريسيدی است‌ وعليه‌ قارچها، ويروس‌ها، انگل‌ها، کيست‌ها،پروتوزوآ، مخمرها واسپورها نيز مؤثراست‌. قدرت‌ اثر دارو و سميت‌ آن‌ کمتر ازفرآورده‌های حاوی يد آزاد می باشد.
فارماکونتیک: از طريق‌ اسکار پوست‌سوخته‌ و نواحی سوخته‌ و زخمی پوست‌جذب‌ می شود که‌ باعث‌ زيادی غلظت‌ يد درپلاسما می شود و ممکن‌ است‌ منجر به‌مسموميت‌ گردد. جذب‌ پوستی اين‌ دارو درنوزادان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ کم‌کاری تيروئيدشود. طول‌ اثر مفيد پوويدون‌ آيودين‌ برای مقاصد جراحی يک‌ ساعت‌ است‌ و تعدادباکتریهای پوست‌ پس‌ از 6-8 ساعت‌مجدداً به‌ ميزان‌ اوليه‌ باز می گردد.
مواردمصرف: محلول‌ موضعی پوويدون‌آيودين‌ برای شستشو و ضدعفونی کردن‌پوست‌ قبل‌ و پس‌ از اعمال‌ جراحی کوچک‌و بزرگ‌ و تميز کردن‌ دست‌ جراحان‌ قبل‌ ازعمل‌، مصرف‌ می شود. محلول‌ دهان‌ شويه‌آن‌ برای درمان‌ بيماريهای التهابی عفونیدهان‌ و حلق‌ ناشی از باکتریها و کانديدا ونيز در جراحی دندان‌، مصرف‌ می شود.پماد موضعی دارو برای درمان‌ ياپيشگيری عفونت‌ در بريدگيها وخراشيدگيها، اعمال‌ جراحی کوچک‌ وسوختگيها و درمان‌ عفونت‌های پوستیباکتريهايی يا قارچی، زخم‌ بستر، زخم‌ناشی از توقف‌ جريان‌ خون‌ و هرگونه‌بيماری عفونی پوست‌ مصرف‌ می شود.دوش‌ و ژل‌ واژينال‌ آن‌ برای درمان‌ التهاب‌واژن‌ ناشی از کانديدا، تريکوموناس‌،التهاب‌ غيراختصاصی يا عفونتهای مخلوط واژن‌ و نيز برای شستشوی واژن‌ قبل‌ ازجراحی مصرف‌ می شود.
مقدارمصرف: به‌عنوان‌ محلول‌ضدعفونی کننده‌ در جراحی، به‌مقدار لازم‌برای تميز و ضدعفونی کردن‌ ناحيه‌ عمل‌ ويا دست‌ جراح‌ مصرف‌ می شود.محلول‌ دهان‌ شويه‌ اين‌ دارو،به‌صورت‌ رقيق‌ نشده‌ يا رقيق‌ شده‌ با حجم‌مساوی از آب‌ گرم‌ به‌مدت‌ 30 ثانيه‌ هر 2-4ساعت‌ تا زمان‌ لازم‌ غرغره‌ می شود.
مقدار کافی از پماد اين‌ دارو، پس‌ ازتميز کردن‌ موضع‌، هر 8 ساعت‌ يکبار دردرمان‌ سوختگي ها و يک‌ بار در روز درساير موارد به‌ آرامی بر روی پوست‌ماليده‌ شده‌ و در صورت‌ لزوم‌ موضع‌پانسمان‌ می شود.
در مورد ژل‌ و دوش‌ واژينال‌، يک‌اپليکاتور پر از ژل‌ يا محلول‌ دوش‌ هر شب‌برای 2-4 هفته‌ و حتی طی دوران‌ عادت‌ماهيانه‌ مصرف‌ می شود. در صورت‌ لزوم‌مصرف‌ همزمان‌ ژل‌ و دوش‌، صبحها ازدوش‌ استفاده‌ گردد. محلول‌ غليظ دوش‌ به‌داخل‌ اپليکاتور ريخته‌ می شود و طبق‌دستور رقيق‌ میگردد و متعاقباً مهبل‌شسته‌ می شود.
موارد منع‌ مصرف‌: دارو در مناطق‌ وسيع‌پوست‌ آسيب‌ديده‌ به‌دليل‌ خطر جذب‌مقادير زياد يد و در بيماران‌ مبتلا به‌ گواترکلوئيدی گره‌ای غيرسمی نبايد مصرف‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: اين‌ دارو در بيماران‌ دارای سابقه‌حساسيت‌ مفرط به‌ يد بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌پوويدون‌ آيودين‌ و تنتور بنژوئن‌ ممکن‌است‌ منجر به‌ بروز واکنشهای پوستی(مانند سوختگيهای نوع‌ دوم‌ و سوم‌) و درنتيجه‌ کاهش‌ pH شود.
عوارض جانبی: تحريک‌ موضعی، قرمزی،تورم‌ يا اسيدوز متابوليک‌، زيادی سديم‌خون‌ و عيب‌ کار کليه‌ در نتيجه‌ جذب‌ يدبه‌دنبال‌ مصرف‌ دارو در سوختگیهای شديد و يا در مناطق‌ بدون‌ پوست‌ ممکن‌است‌ مشاهده‌ شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ در صورت‌ بروزتحريک‌ موضعی مصرف‌ دارو بايد قطع‌شود.
2 ـ ژل‌ و دوش‌ واژينال‌، دارای اثراسپرم‌کشی هستند. از اين‌رو در صورت‌تمايل‌ به‌ بارداری از آنها استفاده‌ نشود.
3 ـ پوويدون‌ آيودين‌ ممکن‌ است‌پارچه‌های بافته‌ شده‌ از الياف‌ مصنوعی رالک‌ نمايد که‌ در اين صورت‌ بايد با آمونياک‌رقيق‌ شسته‌ شوند.
4 ـ محلول‌ دارو قبل‌ از مصرف‌ تکان‌داده‌شود
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:
سایرنام ها:
Betadine Douche ,Betadine Mouthwash/Gargle,Betadine Perineal Wash Concentrate,Betadine Shampoo,Betadine Skin Cleanser,Betadine Surgical Scrub,,Betadine Surgi-Prep Brush,BetagenClinidine,Efodine,HSP Anti,Iodex,Mallisol,,Massengill Medicated Douche,Minidyne,Pharmadine,Polydine,Povidex,Povidex Peri,Povidine,Mouthwash:1% ,Topical Ointment: 10% ,Topical Solution: 10%,Vaginal Gel: 10% ,Surgical Scrub: 7.5%


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation